သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၸၢင်ႈလႆႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼႆသေ ယူႇတီႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်တုင်းလူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 5 လၢၼ်ႉပၢႆ ဢၢပ်ႈပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း။

ဢိင်ၼိူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း သွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇ တီႈၼႂ်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်းသေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လၢႆဝၢၼ်ႈ၊ လၢႆဢိူင်ႇ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉ ၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႄႈ လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸင်ႇလႆႈ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် တီႈၼႃႈ Facebook Page: Tai Sangha University Students’ Association, Bangkok တွၼ်ႈတႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း တီႈၼႂ်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႆႈတႄႇပိုတ်ႇႁပ်ႉငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ဝၼ်းထီႉ 07 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း ၸဝ်ႈၸေႇတၼႃႇ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်တင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် တေႃႇပေႃးထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17 October 2020 မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း တဵမ်ၼၼ်ႉ တုင်းလူႇၶၢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းထႆး 135,898 ဝၢတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇတူဝ်ငိုၼ်း ဢၼ်တုင်းလူႇၶၢမ်ႇလႆႈမႃး တင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17 October 2020 ၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းထႆး လႅၵ်ႈပဵၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈလႆႈ 5,740,000 ပျႃး (ႁႃႈလၢၼ်ႉၸဵတ်းသႅၼ်သီႇမိုၼ်ႇပျႃး) ယူႇတီႈ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈတၢင်တူဝ် ၸဝ်ႈတႃႇၼတင်းသဵင်ႈ ဢၢပ်ႈပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇႁပ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸွႆႈထႅမ် တီႈၼႂ်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသထႃး ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇလီတင်းသဵင်ႈဝႃႈ “ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈႁပ်ႉငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်” ၽူႈထူပ်းၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း