သင်ႇၶၸဝ်ႈၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼိူဝ်ၵႃး လႄႈ PDF တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်ႇၼႄးၵၼ်ၵႂႃႇမႃး

ၵႃးၸုမ်းပရႁိတ ဢၼ်ပႃးသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၶီႇၸွမ်းၼႂ်းၵႃးသေ ၵႂႃႇသူင်ႇၵူၼ်းပဵၼ် တီႈႁူင်းယႃ ၼႂ်းဝဵင်းမျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ တိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ ယဝ်ႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉဝၢႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယိုဝ်းလႄႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႆႈလူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 June 2024 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း (ၸမ်ၶဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23) ၸဝ်ႈဢူၵ်ႉတမ ၸဝ်ႈသြႃႇၼင်ႈၵျွင်း ဝၢၼ်ႈၸၶမ ၸႄႈဝဵင်းမျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ လႄႈ ဢူးဢွင်ႇမဵဝ်းတွင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၶမ ၵႂႃႇသူင်ႇၵူၼ်းပဵၼ် တီႈႁူင်းယႃသေ ၽွင်းတိုၵ်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈယူႇၼၼ်ႉ လႆႈထုပ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယိုဝ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တီႈပွၵ်ႉ 18 လႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇဢူၵ်ႉတမ လႆႈလူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်း PDF ဝဵင်းမျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 23 June 2024 ဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁွႆးမိုဝ်း ၸုမ်း PDF ၽွင်းၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်းသင် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ ပေႃးၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 20:00 မူင်းၼႆ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉ၊ တီႈပွၵ်ႉ18 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်း PDF ဢမ်ႇၶဝ်ႈမႃးယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း တီႈၼႂ်းဝဵင်း၊ ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တမ်းဝႆႉသိုၵ်းမုတ်းလႄႈ ၶုတ်းလုၵ်းသေယူႇသဝ်းဝႆႉ ၸွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးဢွင်ႇမဵဝ်းတွင်း ၵေႃႉထုၵ်ႇယိုဝ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ   မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 June 2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 22:00 မူင်းၼၼ်ႉ မဝိၼ်ႉဝႃႇဢေး ဢႃႇယု 28 ပီႊ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း ဢူးဢေးတွင်း ယူႇဝၢၼ်ႈၸၶမ သေ ပဵၼ်တွင်ႉၵႅၼ်းတွင်ႉၸဵပ်း လႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇဢူၵ်ႉတမ ၸဝ်ႈၼင်ႈၵျွင်း လႆႈႁေႃႈၵႃးၸုမ်းပရႁိတ ႁွင်ႉပႃးၶႃႈ (ဢူးဢွင်ႇမဵဝ်းတွင်း) ပဵၼ်ၵေႃႉႁူမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း လႄႈ ၵႂႃႇသူင်ႇမဝိၼ်ႉဝႃႇဢေး တီႈႁိူၼ်းပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းမျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ႁိူၼ်းပေႃႈၶဝ်ယဝ်ႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်း တၢင်းဝၢၼ်ႈယူႇၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇ ၸုမ်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်းၸွမ်းတၢင်း ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 23 June 2024 ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်း 00:15 မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ မီးၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းၸွမ်းတၢင်းၼႆ လႄႈ တၢင်းၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈၽႅဝ်ၵႂႃႇ ဢွင်ႈတီႈပိူင်ပဵၼ် မိူဝ်ႈယၢမ်း 00:50 မူင်း ၼႆယဝ်ႉ၊ လွင်ႈၸုမ်း PDF ၶဝ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်တေထၢင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၵႃးၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆလႄႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵႃးပရႁိတၼၼ်ႉသမ်ႉ တၢင်းၼိူဝ်မၼ်းမီးဝႆႉၾႆးသွမ်ႇၾႆးလႅင် ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်တင်း ၵႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇဢူၵ်ႉတမၼႆႉ မီးဢႃႇယု 50 ပီႊ ဝႃႇတေႃႇၸဝ်ႈ 12 ဝႃႇ လႄႈ လႆႈတိူဝ်ႉၸပ်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈ 4 လုၵ်ႈသေ လႆႈလူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ၊ ဢူးဢွင်ႇမဵဝ်းတွင်း ဢႃႇယု 40 ပီႊ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢူးဢွင်ႇတွင်း ၼၼ်ႉ လႆႈတိူဝ်ႉၸပ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈ 2 လုၵ်ႈ လႄႈ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 June 2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ လၢႆလၢႆပႃး ဢၼ်ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉယမ် လႄႈ မီးလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆတင်းၼမ်တင်းလၢႆၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း တီႈၵႄႈၵၢင် မဵဝ်ႇတႃႇမဵဝ်ႇ − ဝၢၼ်ႈၵမ်ႇမႃႇ ၼႂ်းတိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇသေ လွၼ်ႇၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၸုမ်း PDF ဝႃႈၼႆ။

သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢၼ်မီးၸွမ်းၼႂ်းဢွင်ႈတီႈပိူင်ပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၵၢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆသေ ၵမ်းလိုၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇပိၼ်ႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈလႄႈ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ႇပၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇမႃးသပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ယွမ်းႁပ်ႉတၢင်းၽိတ်း လွင်ႈလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၺႃး သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် မီးပၼ်ႁႃၵၼ်သေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႃးၸဵမ်သင်ႇၶၸဝ်ႈ   လႆႈထုၵ်ႇထၢင်ႇၽိတ်းထၢင်ႇထိူမ် လႄႈ ၺႃးႁႅမ်တၢႆၵေႃႈ မီးမႃးတင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း