သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း လႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းသေတႃႉ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းတႄႉ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၼွၼ်းလိုဝ်ႈ ၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃႇသိူဝ်ႇယူႇလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း လႆႈၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းတွင်း လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉထႅင်ႈတင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 20 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး ဢိၵ်ႇတင်း တၵ်ႉတႃႇသထႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်တုင်းလူႇၶၢမ်ႇလႆႈမႃး တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်တင်းသဵင်ႈ ၼၼ်ႉသေ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈငိုၼ်းတင်းသဵင်ႈ 3,000,000 ပျႃး (သၢမ်လၢၼ်ႉပျႃး) ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၵႂႃႇယူႇဝႆႉ ၸွမ်းဝတ်ႉဝႃး လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈယႃႉတဝ် ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း သတ်းလဵင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵိၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၸႂ်ၶဝ် ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ လႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽွင်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ ၶူဝ်းၶွင်မီးၵႃႈၶၼ် ဢမ်ႇၵိုတ်းလိူဝ်သင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၸဝ်ႈၵႃး ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လႄႈ ၸဝ်ႈၸေႇတၼႃႇ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၸူႉတုမ်ငိုၼ်းတွင်းၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်းထႅင်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း 1,900,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉၵဝ်ႈသႅၼ်ပျႃး) ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇတီႈ ၼႃးၵွင်းမူး လႄႈ မိူင်းတူၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တင်းၼမ် တင်းလၢႆ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း