သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၸွမ်းၼင်ႇတင်းယိူင်းဢၢၼ်း သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး မီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းၼမ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ထိုင်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 June 2019 ၼၼ်ႉ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် သိုဝ်ႉ ၶဝ်ႈသၢၼ် 3 ပွတ်း ၊ ၽႃယၢင် 14 ၽိုၼ် ၊ ၽၵ်းမီႇလႅင် 1 ထူင်လူင် ၊ ၵျႃႇသၢၼ်ႇ 3 ထူင် ၊ ၶဝ်ႈသွႆး 1 ထူင် ၊ မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ 1 တိူၵ်ႈ ၊ ၽွင်သၵ်ႉၶူဝ်း 1 ထူင်လူင် ၊ ၶဝ်ႈမုၼ်း 2 ထူၵ်ႈလူင် ၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် 3 ပုင်း ၊ ၼိူဝ်ႉမူ ၵွၵ်း 1 တိူၵ်ႈ ၊ ပႃဢႅပ်ႇ 1 တိူၵ်ႈ ၊ ထူဝ်ႇလိူင် 1 ထူင်လိူင် လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပိူဝ်ႇတႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် ႁႅင်းၸႂ် လႄႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈတၢင်တူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်းသေယဝ်ႉ ယိၼ်းၸူမ်း ၶွပ်ႇၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်တီႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း ၵူႈၸဝ်ႈၵူၼ်ႈတူၼ် ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း