သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸမ်တီႈၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈမိူင်းၵိုင်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 07 July 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈၵၼ်ယုၵ်ႉပၢႆႉသၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယၢင်ႉၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸမ်တီႈၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈမိူင်းၵိုင်

ၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉမီး မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၊ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၊ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၊ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၊ ဝဵင်းၵေးသီး လႄႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ႁူမ်ႈၵူၼ်း မီးၸမ် 4,000 ၵေႃႉ ၸူႉတုမ်ၵၼ် ဢွင်ႈတီႈပၢင်ႇမူၺ်ႇတေႃႇ (ဢွင်ႈတီႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင်) ယဝ်ႉ ယိပ်းပၢႆႉၼႄၵၢင်ၸႂ် ပႆၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်တီႈ လွႆပူႇတၢဝ်ႉ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉတဵင်း ၼႆယဝ်ႉ ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ ထိုင်တီႈ ၽၢႆႇပႃႇမႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်ၵႂႃႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယၢတ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၽွၼ်းၸႃႉမၼ်း တေၵႂႃႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးထႅင်ႈ သၽႃႇဝ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ဢၼ်ၵိုၵ်းၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸိုင်ႈတႆးမႃးပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၊ ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တူဝ်သတ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၼမ်ႉ ၼိူဝ်ၵုင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈလႆႈႁပ်ႉ ၽွၼ်းၸႃႉတင်းၼမ် ယွၼ်ႉၶွမ်ႇပၼီႇ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႆသေ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸမ်တီႈၵႆ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁွင်ပၢဝ်ႇဝႃႈ တႃႇသၢၼ်ၶတ်းၸုမ်းပၼ်ႁႅင်း ၶွမ်ႇမၼီႇ  ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် လုင်းဢၢႆႈၶျုင်ႇ ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်း ၊ တႃႇသၢၼ်ၶတ်း ၸုမ်းယႃႉသၽႃႇဝ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းၵွၵ်ႈ လႆႈတူႉတုမ်ႁႅင်းၵူၼ်းၵၼ် သေ ယုၵ်ႉပၢႆႉၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႇမၼီႇ ဢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မိူၼ်ၵၼ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 April 2017 သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈႁႅင်းၵူၼ်း 4,000 ပၢႆသေ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႇပၼီႇ ႁႅင်းမႅတ်ႈတႃႇ တႃႇၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၽၢႆႇၼိူဝ် ဝၢၼ်ႈလွႆသဵဝ်ႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယၢတ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ − ဢဝ်ၼႂ်း Facebook
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း