သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်တီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတင်းၼမ်

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆသေ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉသွႆ ၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸွမ်းၼင်ႇ ပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉသေ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ဢၼ်ပဵၼ် သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈသင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ်တင်းၼမ် 352 ပွတ်း၊ ၼိူဝ်ႉမူ 44 ၸွႆႉ၊ ၼဵင်ႈယမ်း (သျူးသျႄး) 6 တိူၵ်ႈ၊ တူဝ်ငိုၼ်းထႅင်ႈ 800,000 ပျုး ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၸွႆႈထႅမ် တင်းမူတ်းၼႆႉသေ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်း ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်း လုၵ်ႉတီႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးထိုင် မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 January 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢႆးဢႃးလိၼ်ႉ ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း တီႈယူႇထုင်ႉမၢဝ်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉသွႆ ဢၼ်ပဵၼ်ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼမ်ႉ တႃႇ (3) ၶိူင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ၵိုၵ်းပိုၼ်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸင်ႇလႆႈယိုၼ်ႈမွပ်ႈ ၶႅပ်းဝႂ်ယွင်ႈယေႃး ပၼ်တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 January 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 1,500,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉႁႃႈသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ဝၢၼ်ႈၼွင်မူဝ်ႇ ထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 1,834,500 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပႅတ်ႇသႅၼ်သၢမ်မိုၼ်ႇသီႇႁဵင်ႁႃႈပၢၵ်ႇပျႃး) ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်းသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း