သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတင်းၼမ် ၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႆႈႁပ်ႉ တင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင်။

သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတင်းၼမ် ၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ သိူဝ်ႈဢုၼ်ႇ ဢၼ် သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးၼမ်ႉၸႂ်သေ   ဢဝ်ၸွႆႈထႅမ် ဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸူဝ်းမိူင်း ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸူဝ်းမိူင်း လႆႈသိုပ်ႇဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်တင်းမူတ်း ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 28 December 2020 လႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 31 December 2020 ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ် သိူဝ်ႈဢုၼ်ႇ 350 ၽိုၼ် ၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် 1 တိူၵ်ႈ ဢိၵ်ႇ 30 ၸွႆႉ ၊ ပႃႁႅင်ႈၶူဝ်ႈ 50 ၸွႆႉ ၊ ထူဝ်ႇၼဝ်ႈၶူဝ်ႈ 248 ၸွႆႉ ၊ ၼမ်ႉပႃၽွင် (ၽွင်ဝၢၼ်) 20 ထူင် ၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် 18 ပွတ်း ၊ ၶဝ်ႈသွႆး (MAMA) 21 တိူၵ်ႈ ၊ မၢၵ်ႇႁူဝ်လၢႆး 50 လုၵ်ႈ ၊ မႆႉသီၶဵဝ်ႈ 30 ဢၼ် ၊ ပႃဢႅပ်ႇ 6 တိူၵ်ႈ ၊ ၶႆႇၵႆႇ 3 ၵၢပ်ႈ ၊ ၽႃႈတဵၼ်ႉ 3 ဢၼ် ၊ ယႃႈယႃ (တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 225,000 ပျႃး) ၽွင်သၵ်ႉၶူဝ်း/ၽႃႈ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတင်းၼမ် ၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸူဝ်းမိူင်း ၵေႃႈ လႆႈတၢင်တူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA သေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်တီႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သေဢမ်ႇၵႃး ယွၼ်းသူးပၼ်ပႃး ႁႂ်ႈယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် လႄႈ လွတ်ႈၽေးၶဵၼ် ၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႇးလွတ်ႈလႅဝ်း