သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် သူင်ႇၽွၼ်းဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း

သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် သူင်ႇၽွၼ်းဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇ ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းတႆးတေႃႇတႆး ယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉသေ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်းၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင်သုၵတိ တီႈၵတ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 18:00 မူင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သူင်ႇၽွၼ်းဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 February 2021 တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵဵတ်းၽူၼ် ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉသေ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်းၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင်သုၵတိတီႈၵတ်းယဵၼ်သေၵမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်သူင်ႇၽွၼ်းဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ၵွင်းမူးၸုမ်ႉမိူင်း ဝတ်ႉလွႆတိုင်ၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မီး 100 ပၢႆ ။ ႁူမ်ႈၵၼ် တႆႈတဵၼ်း၊ တႆႈတဵၼ်းႁွမ် လႄႈ ႁဵတ်းတူင်ႇမွၵ်ႇမွင်ၸႂ် ယၢတ်ႇၼမ်ႉ သူင်ႇၽွၼ်းဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ လုင်းသႅင်ႁၢၼ် လုင်းႁဵင် ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇ သိုၵ်း SSPP ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ယွၼ်းသူး သူင်ႇမႅတ်ႉတႃႇထိုင်ဝႃႈ လွင်ႈတႆးတေႃႇတႆး တိုၵ်းယိုဝ်းဢဝ်ၵၼ်တၢႆၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ပွၵ်ႈလိုၼ်းသုတ်းသေ မိူဝ်ႈၼႃးမႃး ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးထႅင်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပိုၼ်းႁၢင်ႈၸႃႉ တေႃႇလုၵ်ႈပၢၼ်လၢၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 18:00 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ သင်ၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ႁူမ်ႈၵၼ် တႆႈတဵၼ်းမွင်ၸႂ် လႄႈ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်လႆႈလူႇ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းတႆးတေႃႇတႆးယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ 

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 18 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်း ၼႆႉၵေႃႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ဢၼ်မီးတီႈ ထုင်ႉမၢဝ်း ၽိတ်ႈပၢင်း သင်ႇၶၸဝ်ႈသေ ႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ သူင်ႇၽွၼ်းဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း မိူၼ်ၵၼ်။ ပၢင်သူင်ႇၽွၼ်းဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းၵုၼ်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ မီး သင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႄႈ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 120 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 18 February 2021 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပေႃးထိုင်မႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 19:00 မူင်း ၼၼ်ႉ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လႄႈ တၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ယူႇတီႈၽႂ်မၼ်းသေ တေၽွမ်ႉၽဵင်ႇၵၼ် တႆႈတဵၼ်း၊ ယၢတ်ႇၼမ်ႉ၊ ဝၢၼ်းပရိတ်ႈ သူင်ႇၽွၼ်းဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လူႉႁၢႆတၢႆၵႂႃႇၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ႁွတ်ႈထိုင်သုၵတိတီႈၵတ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း