သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တႆႈတဵၼ်းဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS ဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းတႆးတေႃႇတႆး

သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ႁူမ်ႈၵၼ်တႆႈတဵၼ်း ဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA ဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းတႆးတေႃႇတႆးၼၼ်ႉသေ ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်းၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင်သုၵတိတီႈၵတ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။ 

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 16 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 18:00 မူင်း သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တႆႈတဵၼ်းမွင်ၸႂ် လႄႈ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA ဢၼ်လႆႈလူႇ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းတႆးတေႃႇတႆးယိုဝ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 February 2021 သေ ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်းၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင်သုၵတိတီႈၵတ်းယဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တႆႈတဵၼ်းယွၼ်းသူးသူင်ႇၽွၼ်းပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA ဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ဝတ်ႉၵွင်းမူးထၢတ်ႈ ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတီး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ  ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 100 ပၢႆ ။ ႁူမ်ႈၵၼ်တႆႈတဵၼ်း ပဵၼ်တူဝ်လိၵ်ႈ မၢႆၼပ်ႉ 18 သေ ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈ မိူင်းတႆးၸဵဝ်းၵတ်းယဵၼ် လႄႈ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA ဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်တႆးတေႃႇတႆးယိုဝ်းၵၼ်တၢႆၼႆႉ ဝၢႆးသေ လႆႈႁပ်ႉႁူႉငိၼ်းၶၢဝ်ႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်တုမ်ႉယွၼ်ႈႁူဝ်ၸႂ်တႄႉတႄႉ လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်မွင်ၸႂ်ၸွမ်း ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA ဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉတႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 February 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တႆႈတဵၼ်း ယွၼ်းသူး ဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA ဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉမိူၼ်ၵၼ်။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တူၺ်းႁၼ်ထိုင် လွင်ႈတႃႇတေပဵၼ်မႃး ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးၼင်ႇၵၼ် လႄႈ  ဢမ်ႇထၢင်ႇဢမ်ႇမုင်ႈမွင်းသင်သေ ထုၵ်ႇသိုၵ်း SSPP/SSA ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ႁဵတ်းပဵၼ်သၢမ်ငႃးသေ ဝႅတ်ႉလွမ်ႉလူမ်ႇတိုၵ်း တပ်ႉတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵဵတ်းၽူၼ် ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ၽၢႆႇ RCSS/SSA လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇတင်းၼမ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း