သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း ပ/ၵ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ သင်ႇၶၵုမ်းထိင်း

ၼင်ႇႁိုဝ်ၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆး ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈတႆး ပေႃးတေဢမ်ႇႁၢႆ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ပေႃးတေ ယဵၼ်ႇငႄႈ လၵ်းလႅမ်သႅမ်းၵႃႈၼၼ်ႉ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း ပ/ၵ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ သင်ႇၶၵုမ်းထိင်း ၼႂ်းတိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၊ တိူင်းပၵူဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆလၢႆတီႈ ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်း ပ/ၵ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ သင်ႇၶၵုမ်းထိင်းၼႆႉ လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၽွင်ႇတေႃႇဢူး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ တိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ တေႃႇထိုင် ၸၼ်ႉၸွမ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး 145 ၵေႃႉ မေႃသွၼ် 14 ၵေႃႉ ၊ တီႈဝဵင်းတွင်ႇဢူႇ တိူင်းပၵူဝ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ တေႃႇထိုင် ၸၼ်ႉၵၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး 215 ၵေႃႉ မေႃသွၼ် 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသမ်ႉ လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇလုၵ်းယူမ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ တေႃႇထိုင် ၸၼ်ႉသီႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး 118 ၵေႃႉ မေႃသွၼ် 5 ၵေႃႉ ၊ ဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး 160 ၵေႃႉ မေႃသွၼ် 8 ၵေႃႉ ၊ ဢိူင်ႇၵုင်းၵေႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး 145 ၵေႃႉ မေႃသွၼ် 8 ၵေႃႉ ၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး 408 ၵေႃႉ မေႃသွၼ် 21 ၵေႃႉ ၊ ဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး 105 ၵေႃႉ မေႃသွၼ် 4 ၵေႃႉ လႄႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး 229 ၵေႃႉ မေႃသွၼ် 16 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူင်းႁဵၼ်း ပ/ၵ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ သင်ႇၶ ၵုမ်းထိင်းၼႆႉ ႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းမူတ်း မီး 1525 ၵေႃႉ မေႃသွၼ် 79 ၵေႃႉသေ ပူင်ႇသွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ပ/ၵ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ သင်ႇၶၵုမ်းထိင်း တီႈဝတ်ႉၽွင်ႇတေႃႇဢူး ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၵူႈတီႈတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်သေ ၸၼ်ႉငဝ်ႈတေႃႇထိုင် ၸၼ်ႉသိပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီးယူႇပၢၵ်ႇပၢႆ ၸိူဝ်းဢၼ် ယဝ်ႉ ၸတ်ႉသိပ်းၼၼ်ႉ သိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် သွၼ်လိၵ်ႈ တူၺ်းထိုင်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈၼၼ်ႈသေ ၶိုၼ်ႈဝႆႉၸၼ်ႉၸွမ်ၵေႃႈ မီးယူႇ 10 ၵေႃႉပၢႆ ၊ လွင်ႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၵၢင် ပ/ၵ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ သင်ႇၶၵုမ်းထိင်း ဝဵင်းတွင်ႇဢူႇ တိူင်းပၵူဝ်း လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ ပ/ၵ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ သင်ႇၶၵုမ်းထိင်း ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ ပပ်ႉ ၊ ၵမ်တႅမ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ တေသိုဝ်ႉ ငိုၼ်းတွင်း ပႆႇတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တင်းၼမ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ပေႃးတေသွၼ်လိၵ်ႈလႆႈ လီလီၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶဝ် မီးလွင်ႈၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ငိုၼ်းတွင်း ၊ ပပ်ႉလိၵ်ႈ ၊ ၵမ်တႅမ်ႈ လႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလူႇတၢၼ်းလႆႈတီႈ KBZ Bank Ashin Visuddha 9/AHMAZA(T)004454 999 307 999 5442 2401 ၊ KBZ Pay Jao Visuddha 09796868136 ၊ Wave Money 09796868136 ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈၶူးဝိသုတ်ႉထ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ဝတ်ႉၽွင်ႇတေႃႇဢူး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ မၢႆၽူင်း 09266698792 ၊ ၼၢင်းငိုၼ်းသႅင် ၽူႈမၢႆၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းတႆး ဝတ်ႉၽွင်ႇတေႃႇဢူး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ မၢႆၽူင်း 09453897470 လႄႈ ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း လၢၼ်ႉၶၢႆပပ်ႉတႆး (မူဝ်တႆး) ဝဵင်းလိူဝ်ႇ မၢႆၽူင်း 0991050557 ၼႆႉလႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း ပ/ၵ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ သင်ႇၶၵုမ်းထိင်းၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ႁႂ်ႈပေႃးၶိုၼ်းယႂ်ႇ ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၊ ၸိူဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈယဝ်ႉၸၼ်ႉငဝ်ႈ မိူင်းတႆးသေ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈ ၵႂႃႇသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ပ/ၵ သင်ႇၶၵုမ်းထိင်း ဝတ်ႉၽွင်ႇတေႃႇဢူး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ လႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း