သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 1 October 2019 သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၶူးပူင်သွၼ်/မေႃသွၼ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ပူႇႁဵင်/ပူႇၵၢင်ႉ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ပွၵ်ႈၵမ်း (9) တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၶၢႆးလူင် ထုင်ႉၼွင်ပိင်ႁူဝ်ၵိုတ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ပွၵ်ႈၵမ်း (9) ၼႆႉ တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 October 2019 တေႃႇပေႃးထိုင် ဝၼ်းထီႉ 5 October 2019 ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း သေ မီးၶူးသွၼ်/မေႃသွၼ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 140 ၵေႃႉ လႄႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ 8 ပႃး သေ မီးၶူးပူင်သွၼ်/မေႃသွၼ် 10 ၵေႃႉ ပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶပ်ႉမၢႆမီးၼၼ်ႉသေ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်လွတ်ႈႁေႃး ၼမေႃးပုတ်ႉထသ ပိုတ်ႇပၢင် ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇပၺႃႇဝၼ်ႇသ ၵျွင်းပျွင်ႇၶွင်း ပၼ်ၶေႃႈဢေႃးဝႃႇတ ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇဢေႃးၸိင်ႇၼ ၵျွင်းၶၢႆးလူင် ပၼ်ၶေႃႈဢေႃးဝႃႇတ ၊ ၸဝ်ႈၶူး ပၺႃႇသႃႇမိ BA/MA ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ပၼ်ၶေႃႈဢေႃးဝႃႇတ ၊ ပူႇႁဵင် လုင်းၸႃႇလိင်ႇတ ဝၢၼ်ႈၶၢႆးလူင် ဢိူင်ႇၶၢႆးလူင် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း လႄႈ လူဢၢၼ်ႇၼႄပၵ်းပိူင် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၊ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ယၢတ်ႇၼမ်ႉၵၼ်ႇတေႃးသင်ႇၶၸဝ်ႈ သေ လွတ်ႈႁေႃးပုတ်ႉထသႃႇသၼမ် ၸိရမ်တိတ်ႉထတု ႁုပ်ႈသိမ်းပၢင်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမၼႆႉ တႄႇတူင်ႉၼိုင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇမႃး မိူဝ်ႈပီႊ (2014)သေ ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၊ သႃႇသၼႃႇ ၊ လိၵ်ႈလၢႆး ၊ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ပေႃးတေဢမ်ႇႁၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း