သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၢၼ်းပရိတ်ႈ လႄႈ လွတ်ႈႁေႃးထမ်းပရိတ်ႈလူင် 11 သုတ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 24 September 2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 01 : 00 မူင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမူႇၸႄႊ ၽိတ်ႈပၢင်း သင်ႇၶၸဝ်ႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်ပွႆးဝၢၼ်းပရိတ်ႈ လႄႈ လွတ်ႈႁေႃးထမ်းပရိတ်ႈလူင် 11 သုတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ယူႇသဝ်း ႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၵၼ် ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမူႇၸႄႊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ လွတ်ႈၽေး ၶဵၼ်ၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင် ႁႂ်ႈယူႇလီ ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇၼႆသေ ၸင်ႇၽိတ်ႈပၢင်း သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်ပွႆး ဝၢၼ်းပရိတ်ႈ လႄႈ လွတ်ႈႁေႃးထမ်းပရိတ်ႈလူင် 11 သုတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ပွႆးဝၢၼ်းပရိတ်ႈ လႄႈ လွတ်ႈႁေႃးထမ်းပရိတ်ႈလူင် 11 သုတ်ႈၼႆႉ သင်ႇၶၸဝ်ႈ တေႁူမ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈ ဝတ်ႉ ၽြႃးလူင် ၵွင်းမူးၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸႄႊသေ တေၽွတ်ႈႁႅၼ်း 12 ၸုမ်း ၊ 1 ၸုမ်း 6 တူၼ် ၊ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 72 တူၼ် သေ တေလွတ်ႈႁေႃး ဝၢၼ်းပရိတ်ႈ ၵူႈၼႃႈမိူင်း ဝဵင်းမူႇၸႄႊ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း