သင်ႇၶႃႇလႄႈတၵ်ႉၵႃႇသထႃး ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းပၢင်ပွႆးသၢဝ်းသၢမ်

 မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 October 2019 ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် သြႃႇၸၼ (သႃႇသၼထၸ ထမ်ႇမၸရိယ) တိူၵ်ႈသွၼ်ထမ်း ပရိယၢတ်ႈ ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵေႃႇမတီႇ ၵေႃးပၵၵျွင်း ဢိၵ်ႇတင်းပေႃႈမႄႈတၵ်ႉၵႃႇသထႃး တင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးသၢဝ်းသၢမ် တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ် ပွႆးထၢတ်ႈတေႃႇ ပွႆးၶုၵ်းထူပ်း တူၼ်ၶူးလူင် ၸဝ်ႈသြႃႇမင်ႇၵလ ၸဝ်ႈၼင်ႈၵျွင်း တူၼ်ထီႉ (1)၊ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ လႆႈမႃး (21) ပီတဵမ် လႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇၼႃႇရတ ၸဝ်ႈၼင်ႈၵျွင်း တူၼ်ထီႉ (2) ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း လႆႈမႃးတဵမ် (14) ပီ ၸင်ႇလႆႈယိူင်းၸူး လူႇတၢၼ်းပၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းလီၵုသူဝ်ႇ ဝၼ်းၶွပ်ႈၶိုၼ်းၵုင်ႇၵုၼ်းမုၼ်ငဝ်းၶဝ်ၸဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ပွႆးသၢဝ်းသၢမ် ပွႆးထၢတ်ႈတေႃႇ ႁူမ်ႈႁွမ်းပွႆးၵၼ်ႇတေႃးဢွၵ်ႇဝႃႇၼႆႉပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ႁဵတ်းမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇဝွတ်ႈဢမ်ႇဝၢႆး ၸိူဝ်းပဵၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ယၢင်ႈၸွမ်းႁွႆး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပဵၼ်ပွႆးမႃးၵူႈပီသေ ပီႈၼွင်ႉလၢႆဝၢၼ်ႈလၢႆဢိူင်ႇ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး လႆႈမႃးႁူမ်ႈၵၼ် ပဵၼ်ဢၼ်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈတႄႉတႄႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်းပွႆးသၢဝ်းသၢမ်ၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ႁူမ်ႈပႃးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႆး ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ဢိၵ်ႇတင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ပေႃႈၼုမ်ႇ/မႄႈၼုမ်ႇ၊ မၢဝ်ႇသၢဝ်ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁႅၼ်းပႃး ပၢင်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းပၢၼ်မႂ်ႇ လႄႈ တင်းၵႃႈႁႆႇၵွင် ႁႆႇမွင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20 October 2019 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သင်ႇၶႃႇလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသထႃး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်းၼမ်းၼႃႈသေ ၽိတ်ႈပၢင်းၽြႃး ဢိၵ်ႇတင်း ၵွင်လူင် မွင်းလူင် တူၼ်ႈၶူဝ်းလူႇ ၶူဝ်းတၢၼ်း တၢင်ႇၼိူဝ်လူတ်ႉၵႃးယဝ်ႉ လဵပ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ပွႆးသၢဝ်းသၢမ် ပွႆးၵၼ်ႇတေႃး ဢွၵ်ႇဝႃႇၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးသၢဝ်းသၢမ်ၼႆႉ ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်တႄႇၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီ တႄႇၸဵမ် မိူဝ်ႈပီပုတ်ႉထၸဝ်ႈလႆႈ 2321 ဝႃႇ လိူၼ် 11 လွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ၊ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈ AD 1777 ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈ မၵ်းမၼ်ႈ ပဵၼ်ပွႆးသၢဝ်းသၢမ်မႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉထၢင်ႇပဵၼ်ပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇၼႆသေ  တီႈတႄႉမၼ်း ပဵၼ်ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ ၵျွင်းတေႃႇၽြႃးလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢိၵ်ႇတင်းပဵၼ်ပွႆး ၵူၼ်းမိူင်းတင်းလၢႆ ၵၼ်ႇတေႃး ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း