သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်တရူၼ်း ၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS

ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း မီးၼၼ်ႉသေ ဢဝ်တရူၼ်း(Drone) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 29 January 2020 သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈမွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ ဢဝ်တရူၼ်း(Drone)  တႃႇ (10) လုၵ်ႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 13,000 ဝၢတ်ႇ(ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇသၢမ်ႁဵင်) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၵေႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်တီႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 January 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢဝ်ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ လႄႈ ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢိၵ်ႇတင်း ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ၵွင်းဝူဝ်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း