သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ RCSS ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း(1)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 October 2019 သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ RCSS ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း(1) တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉၼမ်ႉပႃမုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၊ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ RCSS ဢိၵ်ႇတင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထွမ်ႇငိၼ်းတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း(1) ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ(ဝဵင်းဢိၼ်း) လႆႈတၢၼ်ႈၶႆႈၵႂႃႇ (1)ၽေးၶဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် (2)ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်း ၊ ၸဝ်ႈၶူးဢေႃးၸေႇယထမ်ႇမ MA-ၵျွင်းတေႃႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တၢၼ်ႈၶႆႈ ၵႂႃႇ (1)လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးပိင်ႇၺႃႇႁဝ်း ၊ (2)ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 29 October 2019 ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း(1)  လႆႈသိုပ်ႇၸတ်း ႁဵတ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ တီႈဝတ်ႉတူၼ်ႈႁုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်းသေ မီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ထွမ်ႇငိၼ်းတင်းၼမ် မိူၼ်ၵၼ် ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပဵၼ် ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝတ်ႉၼမ်ႉပႃမုင်း လႄႈ ၸဝ်ႈ သြႃႇၵူႈဝတ်ႉၵျွင်း ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထွမ်ႇငိၼ်းပၼ်ႁႅင်း သေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တိုၵ်းသူၼ်း ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၽူႈၸိူဝ်းမႃး ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပႆၢးပိင်ႇၺႃႇ RCSS  မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း လွင်ႈဢၼ်လႆႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ လႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၽူႈၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း(1) ၼႆႉ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ RCSS ပဵၼ်ငဝ်ႈၸဝ်ႈ တႃႇၼသေ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း