သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆး ပူႇၸေႃႇႁေႃးပထၢၼ်း သဵင်ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း (33) လႄႈ လူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းၶဝ်ႈဝႃႈ

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇၸၼၵ(သႃႇသၼထၸထမ်ႇမႃႇၸရိယ) တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉဢွၵ်ႇမင်ႇၵလႃႇ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈ မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် သမႃႇထိ/ၵေႃးပၵၵျွင်း ဢိၵ်ႇတင်း ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးပူႇၸေႃႇ ႁေႃးပထၢၼ်း သဵင်ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း (33)လႄႈ လူႇတၢၼ်းသၢင်ႇ ၵၢၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ပွႆးပူႇၸေႃႇ ႁေႃးပထၢၼ်း သဵင်ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း (33) လႄႈ လူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇ ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 June 2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 30 မူင်းသေ တူၼ်ၶူး ၸဝ်ႈသြႃႇၸၼၵ မဵတ်ႉတႃႇ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၽွၼ်းလီပထၢၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁေႃးပထၢၼ်း ၼႆႉ ၸဵမ်ၽီ ၊ သၢင် ၊ သတ်းၵူၼ်း ၊ ၼႂ်းလေႃးၵတၢင်းသဵင်ႈ 1(ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေးၶဵၼ် ၊ 2(ႁႂ်ႈတူဝ်ၸႂ်ယူႇလီသိူဝ်းသႃႇ ၊ 3(ႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇသူးလၢပ်ႈၵၢမ်ႇလီ ၊ 4(ႁႂ်ႈသႃႇသၼႃႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ႁိူဝ်ႈႁိူင်း မၼ်ႈၵိုမ်း ယိုၼ်းယၢဝ်းၵႂႃႇ ၶၢဝ်းႁိုင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးၼႆႉ ၸုမ်းထမ်ႇမၸၵ်ႉၵ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၽိတ်ႈပၢင်း ၽီသမ်ႇမႃႇတေႇဝႃႇ မႃးထွမ်ႇ ပထၢၼ်းသေ သိုပ်ႇယွင်ႈၵုင်ႇသၢႆငဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယဝ်ႉ သြႃႇလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ၶိုၼ်းၽွမ်ႉသဵင်ၵၼ် လွတ်ႈႁေႃး ပၸ်ႉၸေးသၢဝ်းသီႇ သၢမ်ၵမ်းသေ ပိုတ်ႇပၢင်ႁေႃးထမ်းပထၢၼ်း ပႃႇလိၸဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ပွႆးပူႇၸေႃႇႁေႃးထမ်း ပထၢၼ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ႁႃႈဝၼ်းသေ လႆႈၽိတ်ႈပၢင်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး လႄႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁူမ်ႈ 28 ပႃး ၵျွုႉႁေႃးပထၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ၊ မီးၸဝ်ႈတႃႇၼ လၢႆလၢႆၸုမ်း ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး လႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၶွၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းပဵၼ် ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵၢပ်ႈလူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈသွမ်း ၽၵ်းသွမ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 July 2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ် 08 : 30 မူင်းၼၼ်ႉ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ႁေႃးပထၢၼ်းသေ တေပၢင်လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇ ၼမ်ႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ ၊ ၼႂ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉၼႆႉ မီးပႃးၶပ်းမၢႆတွၼ်ႈသူး ယွင်ႈယေႃးၼမ်ႉၸႂ် ၸဝ်ႈၶူးသွၼ် ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ် ထမ်း 8 ၸဝ်ႈ ၊ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇထမ်ႇမသီႇရိ ဝတ်ႉလွႆတိုင်ၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ မဵတ်ႉတႃႇ ႁေႃးတြႃးပၼ်ႇၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၽွၼ်းလီ လႆႈလူႇတၢၼ်း သၢင်ႇၵၢၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ပၢင်လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းႁူမ်ႈငဝ်းလႅင်း ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး လႆႈႁဵတ်းပဵၼ် ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵၢပ်ႈသွမ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ လဵင်ႉလူတႃႇၶဝ်ႈ ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ႇလူႇတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉၵႂႃႇၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ ၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း