သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လွတ်ႈႁေႃး ပရိတ်ႈလူင် 11 သုတ်ႈ လႄႈ သိုပ်ႇသတႃႇထၢပ်ႈပႃႇရမီႇပၼ် ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 October 2019 သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လွတ်ႈႁေႃး ပရိတ်ႈလူင် 11 သုတ်ႈ လႄႈ သိုပ်ႇသတႃႇထၢပ်ႈပႃႇရမီႇပၼ် ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇတီႈၸမ်/ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လွတ်ႈႁေႃး ပရိတ်ႈလူင် 11 သုတ်ႈ လႄႈ သိုပ်ႇသတႃႇထၢပ်ႈပႃႇရမီႇပၼ် ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၼႆႉ ၸဝ်ႈသြႃႇဝိၸိတ်ႉတ ဝတ်ႉၵမ်ႇမႃႇထၢၼ်း (မူႇလမိၼ်းၵုၼ်း) ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇၺႃႇၼေႃးၽႃႇသ ဝတ်ႉၵျွင်းၵၢင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈၶူးၺႃႇၼသီႇရိ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈမၢႆမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶၸိုင်ႈတႆး ပႃးထီႉသၢမ် လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈသေ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႈယဝ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႈၽြႃး လူႇမွၵ်ႇၼမ်ႉၾႆးတဵၼ်း လွတ်ႈႁေႃးပရိတ်ႈလူင် 11 သုတ်ႈ မႅတ်ႉတႃႇယိူင်းၸူးပၼ် ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈမီးမႅတ်ႉတႃႇၼိူဝ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 ၶၢဝ်းယၢမ်း 16 : 00 မူင်း မုၵ်ႉၸုမ်းထမ်ႇမၸၵ်ႉၵျႃႇ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လွတ်ႈႁေႃးဢဝ်ၵုသူဝ်ႇ ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 17 : 20 မူင်း တေႃႇပေႃးထိုင် 21 : 00 မူင်း ပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈသႅၼ်မွင်း ဢဝ်ၼူၵ်ႉတူဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၵွင်မွင်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 21 October 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 04 : 00 မူင်း သင်ၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇတီႈၸမ်/ၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႈၽြႃး တၢင်ႇၵၼေႇၵၸႃႇ တၢင်ႇသွမ်းၽြႃး သိုပ်ႇသတႃႇထၢပ်ႈပႃႇရမီႇပၼ် ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉယဝ်ႉ သိုပ်ႇလွတ်ႈႁေႃး ပရိတ်ႈလူင် 11 သုတ်ႈသေ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 : 00 မူင်း ဢွၼ်ၵၼ် လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်လွတ်ႈႁေႃး ပရိတ်ႈလူင် 11 သုတ်ႈ လႄႈ သိုပ်ႇသတႃႇထၢပ်ႈပႃႇရမီႇပၼ် ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၊ ထုင်ႉမၢဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ တီႈၸမ်/ၵႆ ႁဵတ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼသေ လူႇတၢၼ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း