သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ပွၵ်ႈၵမ်း (6)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 January 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 : 00 မူင်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ပွၵ်ႈၵမ်း (6) လႄႈ တွၼ်ႈသူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ တီႈၵျွင်းၵၢၼ်မိူင်း ပွၵ်ႉ (4) ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ပွၵ်ႈၵမ်း (6) လႄႈ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ဢၼ်ပူင်သွၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်လၢႆလၢႆဝတ်ႉ လၢႆလၢႆဢိူင်ႇ မႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၵၢင်မိူင်းသေ ၸဝ်ႈသြႃႇၵွၼ်းဝတ်ႉ ၸဝ်ႈၸၼ်ႇတႃႇဝရ (ၽူႈမၢႆသင်ႇၶႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်) ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ပွၵ်ႈၵမ်း (6) လႄႈ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၼႆႉ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ ပၼ်ဢေႃးဝႃႇတ ပိုတ်ႇပၢင် ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းယဝ်ႉ တႄႇတွၼ်ႈသူး  လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသေ ၶူးသွၼ်/မေႃသွၼ် ဢိၵ်ႇတင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႈၽြႃးယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈသွႆးတႆး ဢၼ်လုင်းၸိၼပွၵ်ႉ (4) ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁဵတ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ လဵင်ႉလူလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ၊ သိုပ်ႇသေၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵိုၵ်းပိုၼ်းသေ ႁုပ်ႈသိမ်းပွႆးလူင်းပၢင် သွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ပွၵ်ႈၵမ်း (6) လႄႈ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၼႆႉ မီးသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ၶူးသွၼ်/မေႃသွၼ်၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ဢိၵ်ႇတင်း ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈဢမ်ႇယွမ်း 200 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း