သင်ႇၶ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ဝၼ်းၶုၵ်းထူပ်းၵုင်ႇမုၼ် ၸဝ်ႈသိူဝ်ႇၶၢၼ်ႇၾႃႉ

ဢိင်ၼိူဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်းသေ ပၢင်ပွႆးၶုၵ်းထူပ်း ၵုင်ႇမုၼ် ၸဝ်ႈသိူဝ်ႇၶၢၼ်ႇၾႃႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယႂ်ႇလူင်။

ဢိင်ၼိူဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင်မူၼ်း (ဝၼ်းသိၼ်) ဝၼ်းထီႉ 29 December 2020 ၼႆသေ ယူႇတီႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဝၢၼ်ႈၸႄႈလၢၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းပွႆးၶုၵ်းထူပ်းၵုင်ႇမုၼ် ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း (3) ဢွင်ႈတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းၸၢၼ်း ၵမ်ႇမထၢၼ်း ဝၢၼ်ႈၸေႊလၢၼ်ႉ ဢိူင်ႇၸႄႈလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ပွႆးၶုၵ်းထူပ်းၵုင်ႇမုၼ် ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ပီႊၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေမႅၼ်ႈၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ပိူင်ၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆသေ ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈဢွၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် 40-50 ၵေႃႉ သေယဝ်ႉ လႆႈႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်းသွၼ်းၽြႃး လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇထိုင် ၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈလႄႈ  ထိုင်မႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်လႃႈ 10:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၼပ်ႉယမ် ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ တီႈႁေႃသႅင် ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈမိူင်းမႂ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းၶုၵ်းထူပ်းၵုင်ႇမုၼ် ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ၵူႈပီႊပီႊတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈတေၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်ပွႆးယႂ်ႇလူင် မီးလွင်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၶႅၵ်ႇပီႈၼွင်ႉ တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးသေၶႃႈဢေႃႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပီႊၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းသေ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးယႂ်ႇလူင်ၶႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း