သတၢပ်ႉၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပွႆးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 28 January 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 : 00 မူင်းၼၼ်ႉ သတၢပ်ႉၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပွႆးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တႄႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆးသႅၼ်းယႂ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈတေတႄႇ ၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း သတၢပ်ႉၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပွႆးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁွင်ႉၽူႈလဵၼ်ႈႁႅင်း ၶဝ်ႈထႅဝ်သေ တိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ (1) ယွၼ်ႉၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်းသေ ယႃႇပေႁႂ်ႈမီးလွင်ႈ ဢမ်ႇပေႃးၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ် လႄႈ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်၊ (2) ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉႁွမ်ၼိူဝ်ၵၼ် မေႃပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်းပၼ်ၵၼ်၊ (3) ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈ ၼႂ်းၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း လႄႈ မေႃႁၢၼ်ႉၸႂ်လွင်ႈပႄႉလွင်ႈသုမ်း၊ (4) ႁႂ်ႈၼပ်ႉထိုဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၶႄႉၶဵင်ႇၸုမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 6 – 7 February 2020 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (73) ပီႊ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းသေ ပီႊၼႆႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇတီႈၸမ်တီႈၵႆ ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးလႄႈ တေၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလိူဝ်သေ ၵူႈပီႊပီႊယူႇ ဝႃႈၼႆ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (73) ပီႊ ၼႆႉ တေမီးပၢင်ၼႄၽၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း၊ ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ပၢၼ်မႂ်ႇ/ပၢၼ်ၵဝ်ႇ၊ ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ၊ ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း လၢႆလၢႆလွင်ႈ လႄႈ ပၢင်တွၼ်ႈသူးသေဢမ်ႇၵႃး  တေမီးပႃးပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇ ပုၼ်ႈငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်သၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (ဝၢၼ်ႈၵွင်းမုင်ႈမိူင်း) ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း