သဝိတ်ႇတဵၼ်ႇသူင်ႇၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းၶဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း NATO

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 May 2022 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း သဝိတ်ႇတဵၼ်ႇ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ တႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸုမ်း NATO ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း သဝိတ်ႇတဵၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် ၵၢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်းၸုမ်း NATO ၼႆႉ ႁပ်ႉႁူႉလႆႈထိုင် လွင်ႈယိုင်ႈယႂ်ႇတေႉတေႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵိုၵ်းပိုၼ်းဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈဝႆႉ ဝၢႆးသေသဝိတ်ႇတဵၼ်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပဵၼ်ၵၢင်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း Napoleon ၼႂ်းပီႊ 1803-1815 တေႃႇထိုင်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းယဵၼ်၊ သဝိတ်ႇတဵၼ်ႇၼၼ်ႉ တေတၢင်ႇထိုင် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၸုမ်း NATO ၸွမ်းၵၼ်တင်းၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉ လႆႈလိုပ်ႈ ၽွင်းတၢင်ၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ဢွၵ်ႇလုမ်းၽွင်းတၢင်ၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းလူင် Moscow တႃႇတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း လွင်ႈဢၼ်ၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇလိုပ်ႈ ၽွင်းတၢင်ရၢတ်ႉသျႃးဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း