သိင်ႇၵပူဝ်ႇ သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 မိူင်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းၵုၼ်ဢေးသျုး

မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ လႆႈတႄႇသမ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ပၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပဵၼ်ၸုပ်ႈဢွၼ်တၢင်း လႄႈ ပဵၼ်မိူင်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းၵုၼ်ဢေးသျုး ဢၼ်သမ်းယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈၸိူင်ႉမႅင်း COVID-19။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 30 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ REUTERS ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ မေႃယႃၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယု 46 ပီႊ ပဵၼ်ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ ပဵၼ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်ယူႇတီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ၾၢႆႇသိူဝ်ႇရ် (Pfizer) လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ပၢႆႇဢူဝ်ႇဢႅၼ်ႇထဵၵ်ႇ (BioNTech) ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ လႆႈတႄႇသမ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၸုပ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ တေပဵၼ်မေႃယႃ တင်းမူတ်း 30 ပၢႆ၊ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉတေလႆႈသမ်းယႃႈယႃ (2) ပွၵ်ႈ၊ ပွၵ်ႈၼႆႉပဵၼ် ပွၵ်ႈထီႉ (1) ထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း (2) သမ်ႉ တေလႆႈသမ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20 January 2021 လိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo – REUTERS

သႃႇရႃႇ လိမ် (Sarah Lim) ဢၼ်လႆႈသမ်းယႃႈယႃ ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ် ယိၼ်းၸူမ်းၸႂ်ဢမ်ႇသုတ်းဢမ်ႇသဵင်ႈ တီႈလႆႈပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူင်ႉမႅင်းၸိူင်ႉၼႆ လႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းပၼ်ႁႅင်း ႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉ ၶဝ်ႈသမ်းယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-9  ဝႃႈၼႆ။

သိင်ႇၵပူဝ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းဢေးသျႃး ဢၼ်လႆႈတႄႇသမ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူင်ႉမႅင်း ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ဢၼ်လႆႈသင်ႇသိုဝ်ႉယႃႈယႃ  တီႈၶွမ်ႇပၼီႇ Pfizer – BioNTech ယဝ်ႉ ယင်းလႆႈသင်ႇသိုဝ်ႉယႃႈယႃ လႄႈ ၸၢႆႇငိုၼ်းလူင်ႈၼႃႈ တီႈၶွမ်ႇပၼီႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆဢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ Moderna  ဢိၵ်ႇတင်း Sinovac ထႅင်ႈ၊ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ တေမီးယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ပဵင်းပေႃးတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း 5.7 ၵေႃႉ ၼႂ်းႁူဝ်ပီႊ 2021 ၼႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵုမ်းထိင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈလီ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး  58,542 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 29 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃႁၢႆ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 58,400 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း