သိင်ႇၵပူဝ်ႇ ၸွႆႈငိုၼ်းၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇသေ တေသႂ်ႇငိုၼ်း S$ 270,000 (တေႃႇလႃႇသိင်ႇၵပူဝ်ႇ) ၼႂ်း ၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တႃႇၸွႆႈထႅမ် မိူင်းဢၼ်ၺႃး လူမ်းလႅင်ႉလူင်တၢႆႉၾူၼ်း ၽတ်ႉၶဝ်ႈသေ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ငိုၼ်းဢၼ်သိင်ႇၵပူဝ်ႇ တေၸွႆႈထႅမ် တႃႇမႄးတမ်းဝၢင်းပၼ်ၶိုၼ်းတီႈယူႇၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း၊ မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး၊ မိူင်းလၢဝ်း လႄႈ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ၸိူဝ်းထူပ်းၺႃးၽေးသၽႃႇဝၼႆႉၵေႃႈ တေဢဝ်ငိုၼ်းဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇသႂ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင် မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇၼၼ်ႉသေ ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ လၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNA ၼင်ႇၼႆ။

ယူႇတီႈမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ တမ်းဝၢင်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႃႇ S$ 50,000 (တေႃႇလႃႇသိင်ႇၵပူဝ်ႇ) ၼႆႉ လႆႈၸွႆႈၵႂႃႇတီႈၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင် မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ လႄႈ တႃႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း၊ မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး လႄႈ မိူင်းလၢဝ်း ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၸွႆႈၵႂႃႇတီႈၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင်မိူင်းၽႂ်မၼ်း ၼိုင်ႈမိူင်းလႂ် S$ 33,000 (တေႃႇလႃႇသိင်ႇၵပူဝ်ႇ) ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း (October 2020) လႄႈ ႁူဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်းဢဵတ်း (November 2020) ၼႆႉ လူမ်းလႅင်ႉလူင်တၢႆႉၾူၼ်း ၵူဝ်ႇၼီႇ ဢၼ်ႁႅင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ လႆႈၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်း 4 မိူင်း ၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတိတ်ႉပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈၽတ်ႉၶဝ်ႈတီႈၵုၼ်လူႇသူၼ်ႇ (Luzon) မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ 16 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလူမ်းလႅင်ႉလူင်တၢႆႉၾူၼ်း ပႆႇၽတ်ႉၶဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ မွၵ်ႈ 4 သႅၼ်ၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇဢွင်ႇတီႈလွတ်ႈၽေး ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ယင်းမီးၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆယူႇ မွၵ်ႈ 22 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 2 လၢၼ်ႉပၢႆၼႆႉ လႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉယွၼ်ႉ လူမ်းလႅင်ႉလူင်ၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း လႆႈထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈ ၼမ်ထိုင် 4 လုၵ်ႈ သေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူမ်းလႅင်ႉလူင်  မူဝ်းလႃးပေး (Typhoon Molave) ဢၼ်ၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 October 2020 ၼႆႉ တႄႇပဵၼ်လူမ်းလႅင်ႉ တီႈၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းသေ ပဵၼ်ဢၼ်မီးႁႅင်းယႂ်ႇလူင်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (20) ပီႊၼႆႉသေ မိူင်းထႆး၊ မိူင်းလၢဝ်း လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယင်းမီးၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉထူမ်ႈ ယူႇပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။  

ၽေးသၽႃႇဝ လူမ်းလႅင်ႉလူင် 4 လုၵ်ႈ ဢၼ်ၽတ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဝႅတ်ႉၼၢမ်း 1 လၢၼ်ႉပၢႆၵေႃႈ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇယူႇဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉထူမ်ႈသုင် လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း ဢိၵ်ႇတင်း သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လႆႈထုၵ်ႇတတ်းၶၢတ်ႇ ပႅတ်ႈတင်းၼမ် လႄႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႈ 5 မိုၼ်ပၢႆၼႆႉ လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇလႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉ 155 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇသေ ႁႃဢမ်ႇထူပ်းၵေႃႈ မီးယူႇႁူဝ်သိပ်းမၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ထူပ်းၽေးသၽႃႇဝလူမ်းလႅင်ႉလူင်ၼႆႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ယူႇ ၼႂ်းၸုမ်းဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇ 10 မိူင်းလႄႈ ပဵၼ်မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းၵၼ်သေ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈၸွႆႈထႅမ် ယၢမ်းမိူဝ်ႈ မိူင်းၶဝ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈလုမ်းတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း