သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃးတႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ ထုၵ်ႇလီၵိုတ်းယင်ႉဢဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ

ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်း မီးပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇယူႇၼႆႉ ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်း ၵျႃႇၵႃႇတႃႇ ၽူတ်ႉသ်ထ် The Jakarta Post မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး ပိုၼ်ၽႄႈဝႃႈ ထုၵ်ႇလီၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ−ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ ၶႄႇ၊ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႄႈ ဢေႃးသတြေးလီးယႃး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇလူၺ်ႈ ဢမ်ႇမီးတူဝ်တႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုတ်ႈႁၢမ်း တႃႇတေႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ (5) ၶေႃႈ ဢၼ်တေၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ၊ လွင်ႈၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈႁၼ်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇဝႆႉ ၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈထုၵ်ႇပၼ်တၢမ်ႇၸိူင်ႉၼႆ ၼႆ လႆႈႁၼ်ၼႂ်းလိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ The Jakarta Post ပိုၼ်ၽႄႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး တုၵ်းယွၼ်းထိုင်ၵူႈမိူင်းမိူင်းဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းပၼ်ႁႅင်းဢီးၼိူဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼမ်လိူဝ်သေၼႆႉ ၼႆယူႇ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းလိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ယင်းပၼ်ၾၢင်ႉတိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း၊ တီႉၺွပ်း ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ၊ ပေႉၵိၼ်လူလၢႆၵူၼ်းမိူင်းသေ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးၵၢင်ၸႂ် တႃႇတေၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး ၵျူဝ်ႇၵူဝ်ႇဝီႇတူဝ်ႇတူဝ်ႇလႄႈ ၽူႈၼမ်းလၢႆလၢႆမိူင်း ထုၵ်ႇလီႁတ်းသၢၼ်ၶတ်းလၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ ပေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉလုတ်ႈႁၢမ်း တႃႇတေႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းယူႇၼႆ တေၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ်တင်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇတင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းလေးသျႃးၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉဝႃႈ လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈမိူင်းလဵဝ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်ပႃး ဢႃႇသီႇယၼ်ႇထႅင်ႈ (9) မိူင်း လႄႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉမႃးတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တီႈယူႇႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2021 ၼႆႉ မိူင်းပရူႇၼၢႆး ႁပ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈဝႆႉသေ တေသုတ်းသဵင်ႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းလိူၼ် October 2021 ၼႆႉၼႆလႄႈ တေသိုပ်ႇတေႃႇထႅင်ႈ မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး တေလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ပီႊၼႃႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပေႃးမႃးတူၺ်းၶိုၼ်းပိုၼ်းလင်ဢၼ်ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃးပေႃးၼႆၸိုင် ၸွမ်ၽွင်းလူင် ႁုၼ်ႇသဵၼ်ႇ မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးၵေႃႈ တေၸၢင်ႈလမ်းၸွမ်းႁွႆးတိၼ် မိူင်းပရူႇၼၢႆး ဢၼ်ၸွမ်းၸႂ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ၵႄႈလိတ်ႈထႅင်ႈယူႇၼႆ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်မိူင်းၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇယူႇလႄႈ လူဝ်ႇလႆႈပၼ်ၾၢင်ႉတၵ်ႉၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်ၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း