သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢဝ်ႇၼႄးၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 6 ၸုမ်း ပၼ်ႁႅင်းလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ

လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း (မြန်မာ့အလင်း) ပိုၼ်ၽႄႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 09 October 2021 (လိူၼ်သိပ်း ဢဵတ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ၊ ပီတႆး 2115) ၼၼ်ႉ ၵၢဝ်ႇၼႄးၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 6 ၸုမ်း ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်လႄႈ ၸွႆႈသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ မိူၼ်တင်း ပၼ်ႁႅင်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ တေႃႇၸိုင်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼႂ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်း ၊ ၽူႈတႅမ်ႈ – မိၼ်းၶၢၼ်ႉ ၊ ၼႂ်းလိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း (မြန်မာ့အလင်း) ၼႃႈလိၵ်ႈ (8) ၊ ႁူဝ်ၶေႃႈ – “ဝႃႇတၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း တိုၼ်းတေလႆႈတူၵ်းသုမ်း” ၼႆၼၼ်ႉ ႁူဝ်ႁုပ်ႈပွင်ႈၵႂၢမ်း မီး (3) တွၼ်ႈ – တွၼ်ႈပၢင်သွၼ်ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ၊ တွၼ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ လႄႈ တွၼ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဢိၵ်ႇပႃး ပိူင်ပဵၼ်ၼႂ်းထုင်ႉလိၼ်ပဵင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႆ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ။

ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၸွႆႈထႅမ် ၽၢႆႇထႅမ်ႁႅင်းတၢင်းႁူႉ လွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယႃႉၽျၢၵ်ႈ၊ လွင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ လွင်ႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIA)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF)၊ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း/တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU/KNLA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (TNLA)၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် (KNPP) လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)  ဢိၵ်ႇ ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းမၢင်မိူင်း ၵမ်ႉပၢမ်ႉၸွႆႈၼႄလၢႆးႁဵတ်း ႁဵၼ်းၶၢမ်ႈတၢင်း Online – ပၼ်ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း (PDF) ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 01 February 2021 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃးယဝ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းမိူင်းၶၢတ်ႇတၢင်းဢုၼ်ႇၸႂ် ၵႂႃႇလႂ်ပႆလႂ်ၵေႃႈ လႆႈတၢင်းၵူဝ်ႁႄ၊ မၢင်တီႈမၢင်ဝၢၼ်ႈထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၽဝ် မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈၸွႆႈထႅမ်ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်း လႆႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼႆႉမႃး။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်ႈၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (AAPP) ဢွၵ်ႇဝႆႉ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 09 October 2021 ၼၼ်ႉ  ၵူၼ်းလုတၢႆမီး- 1,161 ၵေႃႉ၊ ထုၵ်ႇတိၺွပ်း – 8,835 ၵေႃႉ၊ ထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉ- 7,161 ၵေႃႉ လႄႈ လႆႈထုၵ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႃႇတီႉၺွပ်းထႅင်ႈ- 1,989 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း