သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ “မႃးၼၵႃး” ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ RCSS/SSA ၵဵပ်းသိုၵ်း၊ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႃးလႃး

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ “Marnagar” ၼၼ်ႉ ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵဵပ်းသိုၵ်း၊ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် မိူင်းတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႈမႅၼ်ႈလႃးလႃးလႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈတင်ႈၸႂ်ၶႂ်ႈယႃႉၵဝ်းၸိုဝ်ႈသဵင် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 28 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း မႃးၼၵႃး ဢိင်ဢဝ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းယၢႆး ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉပဵၼ် လိၵ်ႈတႆးၼၼ်ႉသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵဵပ်းသိုၵ်း တီႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ထုၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၽူႈယိင်း (5) ၵေႃႉ၊ ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉ တေလႆႈၵႂႃႇသူင်ႇပၼ် တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈတူၵ်းလိုၼ်း ဝၼ်းထီႉ 28 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ)၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇယွၼ်းငိုၼ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ထုၼ် (40,000) ပျႃး၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးလိၼ်လႅင် (220,000) ပျႃး လႄႈ ဝၢၼ်ႈလုၵ်းၶႃး (180,000) ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႃးလႃး ပေႃးဝႃႈမႃးတူၺ်း ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉၽႃႇသႃႇ တႆးၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ပဵၼ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းယၢႆး ပၼ်တၢမ်ႇငိုၼ်းလုင်းၵၢင်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၵႂႃႇ ၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် လႄႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇသၢႆမၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈပၼ်တၢမ်ႇဢမ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ − ယွၼ်ႉလုင်းၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈ ၼႃးလိၼ်လႅင် လုတ်ႈႁၢမ်းလၢႆးဝၼ်း ဢမ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်လႄႈ တေလႆႈသႂ်ႇငိုၼ်း သွင်သႅၼ်ပျႃး၊ တေလႆႈၵႂႃႇသႂ်ႇငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 19 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမီးမိၵ်ႈမၢႆ ၸုမ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) သင်လႄႈ  ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈလွင်ႈ တေၵဵပ်းၶွၼ်ႇသေတူဝ် ပဵၼ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇဢိူင်ႇမိူင်းယၢႆးၵူၺ်း ၊ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မႃးၼၵႃးသမ်ႉ ဢဝ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉမႃးပိၼ်ႇတႅမ်ႈပဵၼ်ၽၢႆႇမၢၼ်ႈ ၽိတ်းၽိတ်းၽူၼ်ၽူၼ်သေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)  ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ “မႃးၼၵႃး” ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ RCSS/SSA ၵဵပ်းသိုၵ်း၊ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႃးလႃး

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ယွၼ်းသၢႆမၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆးယိင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇလိၵ်ႈတႆးတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ − ႁႂ်ႈပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ထုၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈသႂ်ႇသၢႆမၢႆႁူဝ်ထႅဝ် ၸၢႆး/ယိင်း ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈသႂ်ႇပၼ်သၢႆမၢႆ ယႃႇႁႂ်ႈတူၵ်းလိုၼ်း ဝၼ်းထီႉ 23 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သၢႆမၢႆၽူႈၸၢႆး တေလႆႈၵႂႃႇသႂ်ႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈၸၢႆး ၸၢႆးယႃႇၸိင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃး၊ သၢႆမၢႆၽူႈယိင်းသမ်ႉ တေလႆႈၵႂႃႇသႂ်ႇတီႈ ႁူဝ်ၼႃႈယိင်း ပႃႈၵျႃႇၼု ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၾူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵႂႃႇသႂ်ႇလႆႈတီႈ သြႃႇမယဵၼ်ႇ ၼမ်ႉတွင်းၵေႃႈလႆႈယူႇ၊ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇသၢႆမၢႆၸိုင် တေၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း (5,000) ပျႃးၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်ယွၼ်းသၢႆမၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယိင်း/ၸၢႆး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ထုၼ် ဢိူင်ႇမိူင်းယၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မႃးၼၵႃး တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၵဵပ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၽူႈယိင်း (5) ၵေႃႉ၊ ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉ၊ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇသူင်ႇပၼ်လႆႈ တေလႆႈသႂ်ႇငိုၼ်း (50,000) ပျႃးၼႆလူးၵွၼ်ႇ။

တီႈတႄႉမၼ်း ၽၢႆႇတႆးတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ သင်ဝႃႈဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇသၢႆမၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇ တေၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း (5,000) ပျႃး လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၽူႈၸၢႆးၽူႈယိင်းလၢႆၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈသႂ်ႇသၢႆမၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆးယိင်းၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၶၢဝ်ႇပွမ်ၶၢဝ်ႇၽၢင်းၸိူင်ႉၼႆသေ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပတ်ႉပိုၼ်ႉမိူင်းတႆး  ႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ဢၼ်ယူႇသဝ်းၸွမ်းၵၼ်မႃး ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၸၢင်ႈႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ်ၵၼ်မႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၸုမ်းၶၢဝ်ႇလၢႆလၢႆဢၼ် ဢဝ်ၶၢဝ်ႇပွမ်ၶၢဝ်ႇၽၢင်းသေ ၵၢဝ်ႇၼႄးသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃးယူႇမိူၼ်ၵၼ်။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ “မႃးၼၵႃး” ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ RCSS/SSA ၵဵပ်းသိုၵ်း၊ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႃးလႃး

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း