သိုၵ်းတပ်ႉပွင်းၸု ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 14 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းတပ်ႉပွင်းၸု ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၽႄႁဵတ်းသွင်ငႃးသိုၵ်းသေ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပႅၼ်ႇဝႅၼ်ႈ ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၼႆယဝ်။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ဢဝ်တပ်ႉပွင်းၸု မႃးပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သေ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈငဝ်းလၢႆးတိုၵ်ႉသုၵ်ႉယုင်ႈဝႆႉလႄႈ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတူၵ်းသုမ်း သိုၵ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 11-12 September 2021 ၵေႃႈ သိုၵ်းတပ်ႉပွင်းၸု ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူးၼင်း ဢိူင်ႇၵႆတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ဢိၵ်ႇတင်း ပွတ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈလွႆ ဢိူင်ႇဢုမ်မူႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

SSPP/SSA

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA လႄႈ TNLA ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး၊ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း တူၵ်းၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ် ယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼင်ႇၵၼ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵုမ်ႇလႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႆႈ လီလီငၢမ်းငၢမ်း၊ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ သင်ဢဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်းသေ ၵႄႈလိတ်ႈပေႃးၼႆၸိုင် တေဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈလႆႈသေဢမ်ႇၵႃး ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ယိုင်ႈၶႅၼ်းတေတူၵ်းၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ် လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇၼႆႉၵေႃႈ RCSS ငိၼ်းၶေႃးၶူမ်မွင်ၸႂ်ၸွမ်း လွင်ႈလူႉသုမ်း ၶွင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း