သိုၵ်းတပ်ႉပွင်းၸု ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆးထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 15 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းတပ်ႉပွင်းၸု ဢၼ်မီးၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ႁူဝ်ၶၢႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:00 မူင်းပၢႆၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉလႄႈ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း တူၵ်းသုမ်း သိုၵ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 14 September 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉပွင်းၸု ဢၼ်မီးၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽုတ်း၊ ဝၢၼ်ႈလွႆဝဵင်း၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း(ပႅင်ႇသႃႇ)၊ ဝၢၼ်ႈပႅၼ်ႇဝႅၼ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၼၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလႅင်း၊ ဝၢၼ်ႈလူင်၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 1,000 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇသဝ်းတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်လႅဝ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆးသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈႁၢမ်းငၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းလႄႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း၊ ယႃႈယႃ ဢိၵ်ႇ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း