သိုၵ်းထႆးလႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး

သိုၵ်းထႆး ဢွၵ်ႇတူင်ႉၼိုင်ႁိမ်းႁွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး  တွၼ်ႈတႃႇႁႄႉၵင်ႈၽေး ယႃႈမဝ်းၵမ်းၼႆသေ လႆႈမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်း ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 January 2023 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 03:00 မူင်း သိုၵ်းထႆးဢၼ်ဢွၵ်ႇတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်း ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်း ဢၼ်မီးႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 15−20 ၵေႃႉ လၵ်ႉတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆး ႁိမ်းႁွမ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်တွင်း ဢိူင်ႇမွၼ်ႉပိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼၼ်ႉ သေဢမ်ႇၵႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၵေႃႈ လႆႈမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၵူၺ်းပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလၢႆမူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈပႃး ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းထႆး လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉသေ ထူပ်းႁၼ်ထူင်ပိူဝ်ႉသီၶဵဝ် 19 ပိူဝ်ႉ ၼႂ်းမၼ်းသႂ်ႇဝႆႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် သႅၼ်း Ketamine ႁူမ်ႈၼမ်ႉၼၵ်းတင်းမူတ်း မီး 300 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ လႄႈ တူဝ်တၢႆၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် 6 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၵွင်ႈ 3 လဝ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း