သိုၵ်းထႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် တၢႆ (30) ၵေႃႉ

သိုၵ်းထႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႃးၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸေးမိုဝ်း မီးလွင်ႈၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းတၢႆၼပ်ႉ လၢႆသိပ်းၵေႃႉ တီႈၼႂ်းသုၼ်ၵၢင်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ TERMINAL 21 Shopping Mall ဝဵင်းၼၶွၼ်းရၢတ်ႉၶျသီမႃး ၸိုင်ႈထႆးသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း သိပ်းၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ ၸင်ႇတေၵိုတ်းယိုဝ်းလႆႈ။

ဢိင်ၼိူဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 08 February 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:30 မူင်း ဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ မီးသိုၵ်းထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈ (ၸၵ်ၵၽၼ်း ထူမ်မႃး) ပႃးၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်း ႁူဝ်ၼႃႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉတၢႆထင်တီႈသေ ၵူၼ်းႁၢႆႉၶိုၼ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢၼ်ပႂ်ႉဝႆႉ ႁူင်းၵဵပ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၼၼ်ႉတၢႆထႅင်ႈ လႄႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းၼမ် ဢိၵ်ႇတင်း လူတ်ႉၵႃးသိုၵ်း လမ်းၼိုင်ႈႁေႃႈဢွၵ်ႇတပ်ႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်း ၵူၼ်းႁၢႆႉတိုၵ်ႉႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဢၼ်မုင်ႈၼႃႈၵႂႃႇၸူး တီႈၼႂ်းသုၼ်ၵၢင် ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ TERMINAL 21 Shopping Mall ယူႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉမီးလွင်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ မီးၵူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆထႅင်ႈတင်းၼမ်သေ သိုပ်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်း TERMINAL 21 Shopping Mall ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉမီးလွင်ႈ ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ ၸႂ်ႉၸၢႆႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်မီးယူႇဝႆႉတီႈ ၼႂ်းသုၼ်ၵၢင် ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇ TERMINAL 21 Shopping Mall သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်း လူႉသဵင်ႈတၢႆထႅင်ႈလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လႅၼ်ႈပၢႆႈဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ တိၺွပ်းဝႆႉ ပဵၼ်ယိူဝ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပေႃးတေဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸုမ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၽၢႆႇပလိၵ်ႈ လႄႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း လႆႈမီးလွင်ႈ ၶဝ်ႈဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 18 ၸူဝ်ႈမူင်းသေ ယွၼ်ႉၵူၼ်းႁၢႆႉသမ်ႉ မီးၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တုမ်ႉတွပ်ႇပိုတ်းယိုဝ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶိုၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸုမ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆထႅင်ႈ (2) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 09 February 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 08:45 မူင်း ၵၢင်ၼႂ်လႃႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸင်ႇတေပိုတ်းယိုဝ်းလႆႈ တူဝ်တၢႆၵူၼ်းႁၢႆႉ တီႈၸၼ်ႉတႂ်ႈလိၼ် ဢၼ်ပဵၼ်တီႈ သုၼ်ၵၢင်လၢၼ်ႉၶၢႆ တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉၼၼ်ႉသေ ၼႂ်းၸုမ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းႁၢႆႉ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၼႃႈလူင် ၽၢႆႇပလိၵ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈထႆး ၵေႃႉလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႂႃႇ တေႃႇပေႃးပိုတ်းယိုဝ်းလႆႈ တူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းထႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းတၢႆ တႄႇၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 08 – 09 February 2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ တင်းမူတ်း (30) ၵေႃႉ လႄႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ထႅင်ႈ (58) ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃသေ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၽၢႆႁူမ်ႇလူမ်ႈၵေႃႈ လႆႈသပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တႃႇတေ ၸွႆႈထႅမ်တွပ်ႇတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈလူႉ သဵင်ႈတၢႆ ၵႂႃႇလႄႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – Khaosod

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း