သိုၵ်းထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တင်းၼမ်

သိုၵ်းထႆး လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလၢႆလၢႆၽၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈ ဢၢႆႉသ် ဢိၵ်ႇတင်း ယႃႈမ တင်းၼမ်။

ၸွမ်းၼင်ႇ Maesaipress ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 December 2022 သိုၵ်းထႆး ဢွၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတူင်ႉၼိုင် ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇဢိုၼ်ႈ ဢိူင်ႇမႄႈဢၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းဢၼ်မီး လွင်ႈထၢင်ႇထိူမ် ပႃးတင်းၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်တင်းလႅၼ်လိၼ် 1 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ လႄႈ သိုၵ်းထႆးယွၼ်းၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းသေ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းထႆး ဢွၼ်တၢင်းလႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁိုင်မွၵ်ႈ 5 မိၼိတ်ႉၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တင်းၼမ်
Photo-Maesaipress

ဝၢႆးသေသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းထႆးၶဝ်လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ထူပ်းႁၼ်ထူင်ၵေႃႇၸၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ႁဵတ်းပိူဝ်ႉ 3 ပိူဝ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၵွင်ႈ 1 လဝ်းလႄႈ ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 25 December 2022 ၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈသေ ထူပ်းႁၼ်ထူင်ပိူဝ်ႉထႅင်ႈ 3 ပိူဝ်ႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 6 ပိူဝ်ႉ ၼႂ်းမၼ်းသႂ်ႇယႃႈဢၢႆႉသ်ဝႆႉ ဢၼ်မီးၼမ်ႉၼၵ်းတင်းမူတ်း 72 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 December 2022 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုၵ်းထႆးလႆႈတင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းဝၢၼ်ႈလိၼ်းလူင် ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးဝၢႆ ဢိူင်ႇမိူင်းၼႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇသေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမ 296,000 မဵတ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ တေဢဝ်တၢင်း ၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း