သိုၵ်းထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇတင်းၼမ်

သိုၵ်းထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး သေ လၵ်ႉလွမ်ႉတေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢိၵ်ႇတင်း တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇ 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 June 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ သိုၵ်းထႆး ဢွၵ်ႇလဵပ်ႈယၢမ်ႈၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း သူၼ်မၢၵ်ႇၵၢႆးဢၢင် (လမ်းယႆး) ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၼႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်မီးႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး တႃႇၵႅတ်ႇၶႄလႄႈ ႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼႆသေ သမ်ႉၶိုၼ်းထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်လႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းထႆး လႆႈႁွင်ႉၵိုတ်းသေ တေၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၸိူဝ်းၶဝ်သမ်ႉလႅၼ်ႈပၢႆႈ လႄႈ သိုၵ်းထႆးၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈလမ်းၸွမ်းတေႃႇထိုင်ပေႃးတီႉၺွပ်းလႆႈ 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ယႃႈမ 342,000 မဵတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇတင်းၼမ်
Photo -Maesaipress

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၼႃးၵႄး ၸႄႈဝဵင်းငဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပၢင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီးထႆးၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမ 4 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈပႃးလူတ်ႉၵႃး 3 လမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈလႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ပွၵ်ႈ ၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် တေသိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်း သွၵ်ႈႁႃၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ လႄႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီးၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း