သိုၵ်းထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး လၢၼ်ႉပၢႆ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းထႆး ဢွၵ်ႇလဵပ်ႈယၢမ်း ၸွမ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး သေ တီႉၺွပ်းလႆႈ တင်းၵူၼ်းတင်းယႃႈ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 24 June 2024 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမိူင်းပႆႇလႅင်း 03:30 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ သိုၵ်းထႆး ဢၼ်ဢွၵ်ႇလဵပ်ႈယၢမ်းၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး ပိုၼ်ႉတီႈဢိူင်ႇ မွၼ်ႉပိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်လူတ်ႉၶိူင်ႈႁေႃႈ ၼမ်းၼႃႈၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လႄႈ ၸင်ႇလႆႈလမ်းၸွမ်းတေႃႇထိုင်ႁိမ်းႁွမ်း ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈ ႁူၺ်ႈၼမ်ႉၼု ဢိူင်ႇမွၼ်ႉပိၼ်ႇသေ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတႄႉပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇလႆႈၼႆသေတႃႉ ၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈၼမ်းတၢင်း လႄႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ ဢၼ်မီးယူႇၼိူဝ်ၵႃးၼၼ်ႉတင်းမူတ်း 1,600,000 မဵတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇတၢင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းထႆးၶဝ် တေသိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၵႂႃႇထႅင်ႈသေ ၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃၵူၼ်းၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ တႃႇဢဝ်မႃးပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း