သိုၵ်းထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉတင်းၼမ် 3 လၢၼ်ႉပၢႆ တီႈလႅၼ်လိၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး

ၸွမ်းၼင်ႇ လႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေမီးလွင်ႈလၵ်ႉတေႃႉတၢင်ႇ ယႃႈမႃႉတင်းၼမ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈမိူင်ထႆးၼႆသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး လၢႆလၢႆၽၢႆႇ လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမႃႉ ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ဢွၵ်ႇၼႄဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ မီးၶၢဝ်ႇလပ်ႉဝႆႉ တေမီးလွင်ႈတေႃႉတၢင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် လုၵ်ႉၽၢႆႇတၢင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ တေသိုပ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇႁႄႉၵင်ႈ ၵုမ်းထိင်းယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇသိုၵ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ထႅမ်ႁႅင်းပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈၸၼ် လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၾႃႉလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း 13:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လႆႈႁၼ်ႁွႆးလူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပႃႇထိူၼ်ႇ လႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶႆႈတူၺ်းၸွမ်း ဝၢႆးၼၼ်ႉလႆႈထူပ်းႁၼ် ထူင်ၸၢၼ်ႈ (ထူင်ၶဝ်ႈသၢၼ်) တင်းၼမ် 23 ထူင် ၵွင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတၢင်းၼႂ်းမၼ်း လႆႈႁူႉဝႃႈပဵၼ်ယႃႈမႃႉ မိၵ်ႈ WY တင်းၼမ်  3,352,000 မဵတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ယႃႈမႃႉတင်းမူတ်းၼႆႉ လႅပ်ႈတေပဵၼ်ၶွင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၽင်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၢၼ်းတေႃႉၶဝ်ႈၵႂႃႇၶၢႆ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉထူပ်းႁၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ဢွၼ်တၢင်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဝႆႉပႅတ်ႈထူင်ယႃႈမႃႉ တင်းၼမ်ၼႆႉသေ လႅၼ်ႈပၢႆႈပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇသိုၵ်း လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇသိုၵ်း လႆႈမီးလွင်ႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ လွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်းလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉတေႃႉသူင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေႁႄႉၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တေၸၢင်ႈတိတ်းမႃးၸွမ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႈၼင်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မီးလွင်ႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တၢၼ်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 October 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၵ်ႉပႆၶဝ်ႈမိူင်းထႆး လူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ထႅင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈမူးသိူဝ်းၽႃႁီႉ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆထႅင်ႈ ယူႇလႄႈ  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႆႈ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶူဝ်းၶွင် ၽိတ်းပၵ်းပိူင်သင်သေလွင်ႈ ၸင်ႇလႆႈၸႂ်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်း သဵၼ်ႈတၢင်းၵဝ်ႇ ဢၼ်ပႆၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း