သိုၵ်းထႆး ယိုဝ်းၵၼ်တင်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈတီႈလႅၼ်လိၼ်လႄႈ သိမ်းလႆႈယႃႈၵမ်းၵမ် တင်းၼမ်

ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ လၵ်ႉလွမ်တေႃႉသူင်ႇယႃႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢမ်ႇထၢတ်ႈဢမ်ႇဝၢႆး ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းထႆးတင်း ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး−ထႆး။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 2 July 2023 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇမူၼ်း ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း လိုၵ်းမွၵ်ႈ 23:00 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းထႆးဢွၵ်ႇလဵပ်ႈယၢမ်းၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈလၵ်ႉလွမ်တေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမွၼ်ႉပိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၼႆသေ လႆႈထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းပႃးတင်းထူင်ၵေႃႇၸၢၼ်ႈ 2−3 ၵေႃႉလႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းထႆး ယွၼ်းၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ် လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းထႆးဢွၼ်တၢင်းလႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ်ႁိုင်မွၵ်ႈ 2 မိၼိတ်ႉၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းထႆး ယိုဝ်းၵၼ်တင်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈတီႈလႅၼ်လိၼ်လႄႈ သိမ်းလႆႈယႃႈၵမ်းၵမ် တင်းၼမ်
Photo – Maesaipress

ဝၢႆးသေသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းထႆး လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉသေ ထူပ်းႁၼ်ထူင်ၵေႃႇၸၢၼ်ႈ 4 ထူင် ဢၼ်သႂ်ႇယႃႈမဝႆႉၼႂ်းမၼ်း တင်းမူတ်း 416,000 မဵတ်ႉ၊ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇတႄႉတၼ်း ပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇၼၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 July 2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈထႆး လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆၽၢႆႇ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်လမ်းၸွမ်း၊ တီႉၺွပ်းလႆႈ လူတ်ႉၵႃး ဢၼ်တေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇသၼ်ၽီသိူဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လႄႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမတင်းမူတ်း 590,000 မဵတ်ႉ ႁူမ်ႈပႃးၵူၼ်း တေႃႉသူင်ႇ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး−ထႆးသေ တေႃႉတၢင်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈပွၵ်ႈ ၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ်တေသိုပ်ႇၸႅတ်ႈထၢမ် ၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃတူဝ် ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ထႅင်ႈသေ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီး ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း