သိုၵ်းထႆး လႄႈ ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး

သိုၵ်းထႆး ဢွၵ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး ၼၼ်ႉ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်း ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈသေ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ လႄႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ်။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး MGR Online ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 January 2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 01:30 မူင်း သိုၵ်းထႆး ဢၼ်ဢွၵ်ႇတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး ႁိမ်းႁွမ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၸုမ်းၵူၼ်း ၸၢႆးမွၵ်ႈ 7−8 ၵေႃႉ ပႃးတင်းၶူဝ်းၶွင်သေ လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆးလႄႈ မုင်ႈၼႃႈၵႂႃႇတၢင်း ဝတ်ႉၼွႆႉလွႆတုင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၶႆးမႂ်ႇ ပွၵ်ႉ 2 ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈၶႆး ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆသေ ၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းထႆး လႆႈယွၼ်းၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းၶဝ် လႆႈပိုတ်းယိုဝ်း သိုၵ်းထႆးဢွၼ်တၢင်းလႄႈ သွင်ၽၢႆႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁိုင်မွၵ်ႈ 5 မိၼိတ်ႉၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းထႆး လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉသေ ထူပ်းႁၼ်ထူင်ၵေႃႇၸၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ် ႁဵတ်းပိူဝ်ႉ 5 ပိူဝ်ႉ ၼႂ်းၼိုင်ႈပိူဝ်ႉၼၼ်ႉသမ်ႉ သႂ်ႇဝႆႉယႃႈမ 100,000 မဵတ်ႉ ႁူမ်ႈယႃႈမ တင်းမူတ်း 500,000 မဵတ်ႉလႄႈ တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းတေႃႇသူင်ႇယႃႈထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း