သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တီႉၺွပ်းၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵၢင်ႉၵၢင်

သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၵၢင်ႉၵၢင် ဢိူင်ႇၵၢင်ႉၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး လႄႈ တီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ် ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ သေ ထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ် TNLA ပွႆပၼ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတင်းႁိူၼ်းယေးသင် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 11 August 2019 သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA (ဢမ်ႇႁူႉႁႅင်းၵူၼ်း) ပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇၸေးမိုဝ်း လုၵ်ႉတင်း ဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႈ ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႈ သေ ၵႂႃႇတီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ် ၼၢင်းၸၢမ်ၼူၼ်း ဢႃႇယု 40 ပီႊ ထိုင်တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵၢင်ႉၵၢင် လႄႈ ဢဝ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်း ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸွမ်း သၢႆသိုၵ်း TNLA ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ႁွတ်ႈၽႅဝ် တီႈဝၢၼ်ႈၵၢင်ႉၵၢင်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 22:00 မူင်း ပဵၼ်ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼွၼ်းလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလိုဝ်ႈၸႂ် ၊ သိုၵ်း ၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယူႇဝႆႉတီႈၼႂ်းလပ်းသိင်ႇ ပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉလွင်ႈႁႅင်းၵူၼ်းၶဝ်ၶႃႈ ၊ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၶဝ် ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းသင်သေ တီႉၺွပ်း ၼၢင်းၸၢမ်ၼူၼ်း ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ၊ ၸၢႆးၼေႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် ၼၢင်းၸၢမ်ၼူၼ်း ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇလႄႇတၢင်းၼွၵ်ႈဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈထုၵ်ႇ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၸွမ်း ၼႆ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ် ၼၢင်းၸၢမ်ၼူၼ်း သေ ၵႂႃႇၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈလႂ်ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ဢၼ်ၵိုတ်းတင်းႁိူၼ်းယေး ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ် ၸွမ်းမၼ်းၼၢင်း တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း