သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA လေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ဝၢႆးလင် RCSS ႁူပ်ႉထူပ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ဝၢႆးလင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၽူႈတၢင်တူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ NRPC ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းငူပ်ႉငီႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼႄႇပျီႇတေႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 13 July 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 06:36 မူင်း သိုၵ်းပလွင်ႈ Ta’ang National Liberation Army -TNLA ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး Restoration Council of Shan State / Shan State Army – RCSS/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ဢွၼ်တၢင်းသေ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇယဝ်ႉ ၊ ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:35 မူင်းၼႆႉၵေႃႈ  သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ တင်းသွင်ၽၢႆႇ ဢမ်ႇပႆႇယဵၼ်လူင်းသင် လႄႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၸဝ်ႈသင်ႇၶ လႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တုၵ်းယွၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး တေလူတ်းယွမ်းလူင်း ၼႆၼၼ်ႉ RCSS/SSA လႆႈမီးလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်တင်း SSPP/SSA သေဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပေႃးတေၵႄႈပၼ်ႁႃၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ RCSS/SSA ယိုတ်ႈမိုဝ်းပိုတ်ႇၽၵ်းတူ ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းသေတႃႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA မီးလွင်ႈပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၸူး RCSS/SSA မႃးယူႇတႃႇသေႇ ယူႇယဝ်ႉ။

ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း