သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၵဵပ်းသိုၵ်းဢမ်ႇလႆႈ လႄႈ ဢဝ်ယႃႈမိူဝ်ႇ လဵင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ

ၼႂ်းလိူၼ် July 2019 ၼႆႉ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇသွႆႈ ဢိူင်ႇပၢင်ၶႅမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈသေ ၵဵပ်းသိုၵ်း ဢမ်ႇလႆႈမိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈပဵၼ် လႄႈ ဢဝ်ယႃႈမိူဝ်ႇလဵင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈသေ တွင်ႈထၢမ်မႄႈပႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ပႃႈလွႆ ဢႃႇယု 62 ပီႊ ၊ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ထၢမ်ပႃႈလွႆဝႃႈ ပႃႈလွႆမီးလုၵ်ႈ လၢႆၵေႃႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶဝ်သမ်ႉ မီးဝႆႉတီႈလႂ် ၊ ပႃႈလွႆၵေႃႈ ယွၼ်ႉၵူဝ်ၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈဝႃႈ မီးသီႇၵေႃႉ လုၵ်ႈၸၢႆးသၢမ်ၵေႃႉ လုၵ်ႈယိင်းၼိုင်ႈၵေႃႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လုၵ်ႈၸၢႆးပႃႈလွႆ ဢမ်ႇမီးဝႆႉတီႈႁိူၼ်း လႄႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ႁွင်ႉဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်း သိုၵ်းၶဝ် ၊ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတဵင် ဢထမ်ႇမ ယွၼ်းငိုၼ်းပႃႈလွႆ 5 သႅၼ်ပျႃး ပႃႈလွႆၵေႃႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၊ သိုၵ်းပလွင်ႈ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ ပႃႈလွႆႈဝႃႈ တေၵိၼ် မၢၵ်ႇၵွင်ႈႁႃႉ ယႃႈမိူဝ်ႇၼႆသေ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ဢဝ်ၼမ်ႉယႃႈမိူဝ်ႇ သႂ်ႇၵွၵ်းမႃး ၸူးပႃႈလွႆ ထၢင်ႇဝႃႈပႃႈလွႆ ဢမ်ႇႁတ်းၵိၼ် ၊ ပႃႈလွႆၵေႃႈ ၸၵ်ႉဢဝ်ၵွၵ်း ယႃႈမိူဝ်ႇ ဢိုၵ်ႉၵိၼ်ၵမ်းလဵဝ်သေ လႆႈတၢႆၵႂႃႇ ၽၢႆႇၼႃႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 June 2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တဵၵ်းတဵင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပိုၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁႃၽၵ်းယိူဝ်ႈၼင်းၶဵဝ်သေယဝ်ႉ သူင်ႇထိုင်တပ်ႉ TNLA တီႈဝၢၼ်ႈၶိုမ်းၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇၶိုမ်းမႂ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း