သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း ၶႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း Bilateral မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်

သုၼ်ၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လႄႈ လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်း ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NRPC) တင်း သိုၵ်း PSLF/TNLA , KIO/KIA , MNTJP/MNDAA , ULA/AA ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ငူပ်ႉငိၵၼ် တွၼ်ႈတႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း (Bilateral) ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း ၶႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း Bilateral မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ပၢင်ၵုမ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး”

မၢႆးဢၢႆႈၵျေႃႇ ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ TNLA လႄႈ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၽၢႆႇႁဝ်း 4 ၸုမ်းတႄႉ သင်ပဵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း Bilateral ၼႆၸိုင် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵမ်းၸုမ်း ၵေႃႈလီ (ၼိုင်ႈၸုမ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၼိုင်ၽိုၼ်) လူင်းႁူမ်ႈၵၼ်တင်း 4 ၸုမ်းၵေႃႈလီ (လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၽိုၼ်လဵဝ်) ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈလဵဝ်ၵၼ် ဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ် ၊ ၽိုၼ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ တႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၽိုၼ်ၼိုင်ႈၸုမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၼိုင်ႈၽိုၼ် 4 ၸုမ်း ၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၵႂႃႇလႆႈ ၊ ၵူၺ်းတင်းၽၢႆႇတပ်ႉမၢၼ်ႈတႄႉ ၸွင်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉ ၊ လွင်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈငူပ်ႉငိ ၵၼ်ထႅင်ႈ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၵေႃႇမသျိၼ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ လႄႈ ပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈၵဵင်းတုင်
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ပၢင်ၵုမ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး”

ဢူးလမၢႆႇၵုၼ်ႇၸျႃႇ PCG လၢတ်ႈဝႃႈ “ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းႁူႉတႄႉ သင်ဝႃႈပဵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ Bilateral ၼႆၸိုင် တေလူင်းပဵၼ်ၸုမ်း ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ် ပၢင်လဵဝ်ၵၼ်ယူႇ ၊ တွၼ်ႈတႃႇ တေလူင်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ Bilateral ၼၼ်ႉ NRPC လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း တေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၼႂ်းလိူၼ် October 2019 ၼႆႉ ၊ လွင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၼ်းထီႉ ဢွင်ႈတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လႄႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 September 2019 ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် သေ လႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်း 7 ၶေႃႈ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼႂ်းလိူၼ် October ယူႇယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – Irrawaddy
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း