သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူတ်းဢွၵ်ႇၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ ဢႃႇယုႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း

ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ လၢႆဝၼ်းၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူတ်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈမၢႆမီႈ ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈဢႃႇယုႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၶွင် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ လႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဢႃႇယုဢမ်ႇပူၼ်ႉ 65 ပီႊၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 February 2021 ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈသေ ၵေႃႇတင်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈ လႆႈပူတ်းယႃႉဢဝ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈမၢႆမီႈ ၼႂ်းပီႊ 2014 ဢၼ်ဝႃႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တေလႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း တေႃႇထိုင်ဢႃႇယု 65 ပီႊၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇၼႆႉ ပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ် July 2021 ၼႆႉၼႆၸိုင် ဢႃႇယုတဵမ် 65 ပီႊယဝ်ႉလႄႈ ၸူဝ်ႈၵႃႈဢႃႇယုပႆႇတဵမ် 65 လူဝ်ႇထႅင်ႈလၢႆလိူၼ်ဢွၼ်ႇ ၵူၺ်းၼၼ်ႉ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇၼႅတ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းသေ ပူတ်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈမၢႆမီႈ ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈဢႃႇယုၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေမၢႆမီႈ ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈဢႃႇယုႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပႆလိၼ်၊ တပ်ႉၼမ်ႉ လႄႈ တပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ် ႁူမ်ႈတင်း ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈယဝ်ႉ တဵမ် 4 ပီႊ တေလႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉလိုဝ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ၶိုၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် တိူဝ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်လႆႈထႅင်ႈ 2 ပီႊယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပုၼ်ႈတႃႇၸၼ်ႉၸွမ်ႁၢၼ် ဢၼ်ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း၊ ၽူႈၵွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်သိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ မီးၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်လႆႈ ထိုင်ဢႃႇယု 60 ပီႊ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းဝႃႈ ၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉပၼ်ထိုင် ၸၼ်ႉၸွမ်သိုၵ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇတေပၼ်လိုဝ်ႈၵၢၼ် ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်ႁၢၼ် ၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် တီႈၼင်ႈၼင်ႇပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပေႃးတဵမ်ဢႃႇယု 60 ပီႊ ၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈလႆႈလိုဝ်ႈၵၢၼ်သေ လႆႈငိုၼ်းလိူၼ်ပဵၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်ႁၢၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈဢႃႇယုတႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈတႄႇမၵ်းမၼ်ႈၼႂ်းပီႊ 2014၊ 2016 လႄႈ 2017 သေ ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူတ်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈလႄႈ ၶိုၼ်းမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈၽိူမ်ႉထႅမ်ထွၼ်သေမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း