သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း KNDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 24 May 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ KNDF ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တင်ႈတႄႇဢဝ် 14 May 2023 မႃးၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း သၢႆသိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတၼီးလႃႇလႄး လႄႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတေႃႇလျႃးၶူႇ ပွတ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းတီႇမေႃးသူဝ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 40 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၸၼ်ႉ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင်သေ သိမ်းလႆႈပႃး ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း တင်းၼမ်တင်းလၢႆလႄႈ တီႉၺွပ်းလၢႆႈပႃး ႁၢႆးသိုၵ်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉသၢႆသိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးဢဵၼ်ႁႅင်း တပ်ႉၵွင် ၶမရ 425၊ ၶမရ 517 ၊ ၶလရ 287 ၼၼ်ႉ ထူဝ်းသိုၵ်းၵႂႃႇတင်း ဝၢၼ်ႈတေႃႇလျႃးၶူႇသေ ၸင်ႇထုၵ်ႇတင်းတပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင် KA KNDF KNDF-ETD KNDF-UAV လႄႈ Loikaw PDF ၶဝ် ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းၶိုၼ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်း ႁိုင်ၸမ် 10 ဝၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ ၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင် 1 ၵေႃႉ ၸၼ်ႉၶုၼ်ႁၢၼ် 2 ၵေႃႉ လႄႈ ၸၼ်ႉသိုၵ်းႁၢၼ် ၸမ် 40 ၵေႃႉသေ မၢတ်ၸဵပ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ၼႂ်းဢၼ်တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ပႃးၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် လႄႈတင်း ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင်(ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း) ၵေႃႉ႞လႄႈ ၸင်ႇထွႆသိုၵ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း ၸမ် 10 ဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် Jet Fighter ပွႆႇမၢၵ်ႇၸွႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 60 ပွၵ်ႈသေ တပ်ႉၶိူင်ႈလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ငူၺ်ႇတွင်ႇ(လွႆငိုၼ်း)၊ ဝဵင်းၽရူႇသူဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈလူင်ယိုဝ်းၸွႆႈ ပွတ်းတွၼ်ႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတင်း KNDF ၶဝ် သိမ်းလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် MA1 (8) လဝ်း၊ MA2 (1) လဝ်း၊ MA3 (3) လဝ်း၊ MA4 (1) လဝ်း၊ ၵွင်ႈပွတ်း .9 MM (1) လဝ်း၊ ၵွင်ႈ RPG (2) လဝ်း လႄႈ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ်လႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းတိုဝ်းသိုၵ်း တင်း ၶိူင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ၊ ဢိၵ်ႇ ႁၢႆးသိုၵ်း (2) ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတင်း KNDF/B01 တူၵ်းသုမ်း (1) ၵေႃႉ KNDF/B07 တူၵ်းသုမ်း (2) ၵေႃႉ KNDF/B09 တူၵ်းသုမ်း (9) ၵေႃႉ KNDF/B10 တူၵ်းသုမ်း (1) ၵေႃႉ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင် KA တူၵ်းသုမ်း (1) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ယင်းတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉဝႃႈ တင်ႈတႄႇဢဝ်လိူၼ် March 2023 မႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်သၢႆသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်း ဝၢၼ်ႈတၼီးလႃႇလႄး၊ ဝၢၼ်ႈတေႃးတငူး၊ ဝၢၼ်ႈတေႃးၸႄး ၸႄႈဝဵင်းတီႇမေႃးသူဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵႆႉမီးပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ငိူင်ႉဝႄႈလွင်ႈၵႂႃႇမႃးပႆပွတ်းတွၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း