သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆၼမ်

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် တိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၽႂ်ၵၢၼ်မၼ်း ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈမူဝ်းတႃးလေး ၸႄႈဝဵင်းၵတႃႇ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ယူႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ဢဝ်ႁိူၼ်းမိၼ် ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 January 2023 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 16:00 မူင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆတင်း ဝၢၼ်ႈမူဝ်းတႃးလေး မွၵ်ႈ 3 လၵ်းပၢႆသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉတင်ႈၸႂ် ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 7 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ လႄႈ မူၵေႃႈလႆႈတၢႆၵႂႃႇတင်းၼမ်မိူၼ်ၵၼ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆၼမ်

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ် ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း၊  ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မိူၼ်တင်ႈၸႂ်ၶႂ်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆၼမ်

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်သေ ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်း၊ မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းၶျၢင်း၊ မိူင်းယၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႆႉထုၵ်ႇၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူၼ်းမိၼ် ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း