သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ဢၼ်တေသူင်ႇပၼ် KNPP လႄႈ PDF တင်းၼမ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ဢၼ်တေသူင်ႇပၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် (KNPP) လႄႈ PDF ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလဝ်း ဢိၵ်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ MWD ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်း လၵ်ႉပၼ်ၶၢဝ်ႇသေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၶုၼ်ႇတွင်းထုၼ်း ၸဝ်ႈၶွင်ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း New Power ဝၢၼ်ႈလွႆတပ်ႉ ဢိူင်ႇပၢင်မူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 November 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ဢၼ်တေသူင်ႇပၼ် KNPP လႄႈ PDF တင်းၼမ်

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈယွမ်းႁပ်ႉ ၶုၼ်ႇတွင်းထုၼ်းသေ တီႉၺွပ်းလႆႈထႅင်ႈၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၶုၼ်ႇဢွင်ႇမိၼ်း၊ ၶုၼ်ႇၼေႇမဵဝ်း၊ ၵျေႃႇၸိၼ်ႇထုၼ်း၊ ၶုၼ်ႇဢွင်ႇၵျေႃႇမျိၼ်ႉ လႄႈ ၶုၼ်ႇဢွင်ႇၵျေႃႇ တီႈၵူဝ်ႇတွင်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ပေႇတူး (ႁွင်ႉ) မႃႇရီႇယႃႇၼူဝ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်မူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင်သေ တူဝ်ပေႇတူး ၼၼ်ႉတႄႉ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17 November 2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ဢၼ်တေသူင်ႇပၼ် KNPP လႄႈ PDF ၼၼ်ႉ RPG (12) လဝ်း၊ ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ (9) လဝ်း၊ ၵွင်ႈ Type-81 (109) လဝ်း လႄႈတင်း မၢၵ်ႇ RPG (106) လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇဢီႇၼႃႇၵႃႇ (6,100) လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇပွမ်းၸၼ်ၸိူၵ်ႈ သႅၼ်းမိူင်းၶႄႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ (1,426) လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ 7.62 (13,670) လုၵ်ႈ၊ လွတ်ႇၵွင်ႈလူင် 107 mm (100) လွတ်ႇ၊ လွတ်ႇၵွင်ႈတၢင်ႇလွင်ႈ (ၶိူင်ႈၵႅမ်) (500) လွတ်ႇ၊ မႅၵ်ႉၵွင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ (1,829) မႅၵ်ႉ၊ ယၢမ်း TNT (950) ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ၊ ဢမူဝ်ႇၼီႇယမ်ႇ ၼၢႆႉထရိတ်ႉ (200) ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ၊ Equipment (2,000) ၸုမ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းယဝ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃးလူတ်ႉၵႃး Canter (ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်) 3 လမ်း၊ Ford (ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်) ၼိုင်ႈလမ်း လႄႈ လူတ်ႉ Vigo (ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်) ၼိုင်ႈလမ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းတေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ တင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ တၢင်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢိၵ်ႇ တိူင်းၸႄႈၵႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်းဝႆႉ မီးၼမ်ထိုင်ႁူဝ်မိုၼ်ႇသေ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆလႄႈ ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းသုၼ်ႇတူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း