သိုၵ်းမၢၼ်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉၸမ်ထိုင်ပၢင်ၵုမ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ NUG ၼႅတ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ် NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႄႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶႂ်ႈၼႄလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶဝ် ၼႂ်းဝၼ်းၸမ်ထိုင်ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 7 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC  ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ − ယွၼ်ႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၼိမ်သဝ်းလႆႈ ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ လႄႈ မၢၼ်းတလေး (ဝဵင်းလိူဝ်ႇ) လႆႈယဝ်ႉသေ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃး ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း PDF ပႃးၸဵမ်ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆတီႈဝႆႉလႄႈ NUG ၶဝ်ၶႂ်ႈတွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈတင်း ၶႂ်ႈၸၼ်ၸႂ် ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉလႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈထီႉၼိုင်ႈ ပေႃးဝၼ်းထီႉ 14 September 2021 ဢၼ်တေမႃးၼႆႉ ပိူၼ်ႈတေမီးပၢင်ၵုမ်လူင် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈသူၼ်ၸႂ်တီႈၼၼ်ႈ၊ ၶေႃႈထီႉသွင်ၵေႃႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယႃႉၵဝ်းလွင်ႈၼိမ်သဝ်းၸိုင်ႈမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ NUG လႄႈ CRPH ၶႂ်ႈယႃႉၵဝ်းၵၢၼ်သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၶဝ်ၼႅတ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေတႄႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလၢႆတီႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 7 September 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမီးပၢင်တိုၵ်းသင်ၵၼ် မီးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသဵင်ၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉသင်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇမႆႈၸႂ် လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်သင် ၼႆ ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းလၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ မီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ၼမ်လိူဝ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ပေႃးမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်မႃးပေႃးၼႆၸိုင် မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ဢမ်ႇမီး ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ဝႆႉထႃႈၽွင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ NUG ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေတႄႇၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တိုၵ်းတေႃးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း ၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ပွၵ်ႈၼႆႉၼႆ တူးဝႃႇလသျီးလ ၸွမ်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း NUG ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း