သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေသမ်းပၼ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA

ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇတေသမ်းပၼ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပႃးၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 20 September 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ဢူးလႃႉတဵင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇမိူင်းရၶႅင်ႇ တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ဢူးလႃႉတဵင်းလၢတ်ႈဝႃႈ − ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တႃႇမိူင်းရၶႅင်ႇ ႁူဝ်ၼပ်ႉ 230,000 တူတ်ႉသ် ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်းဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ တေသိုပ်ႇသမ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးပႃးၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇသမ်းပၼ် ၵူၼ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းပႃးယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းရၶႅင်ႇ  AA  တႄႉ ဢမ်ႇပႆႇဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈသင် ဝႃႈၼႆ။

ၽႅၼ်ၵၢၼ်သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပၼ် သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶဝ် တိုၵ်ႉငူပ်ႉငီႉၵၼ်ဝႆႉယူႇ သင်ဝႃႈ ၽၢႆႇ AA ယွမ်းႁပ်ႉၼႆၸိုင် ယႃႈယႃမီးဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇတေသမ်းပၼ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ 2018 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇပွတ်းႁွင်ႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 200,000 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးသေပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇယၢမ်းလဵဝ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီႊ 2020 တႄႇဢဝ် လိူၼ် November 2020 ၼႆႉမႃး ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်လူၺ်ႈလၢႆးဢွၼ်ႇလၢႆးယဝ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တေမီးၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီႊယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈ ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉသေ ပွႆႇပၼ်တူဝ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း AA ဢၼ်တီႉၺွပ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး လႆႈႁၼ်ပႃး သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA မီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ထိင်းသိမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃးမိူင်းရၶႅင်ႇပႃး ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း