သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇယဵပ်ႇမၢၵ်ႇၽႃႇၸွမ်းလိၼ်တပ်ႉမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇ တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယပၶ) တူၼ်ႈတီးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇယဵပ်ႇမၢၵ်ႇၽႃႇ ၸွမ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸွမ်းတီႈလိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 2 June 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉ ၶမယ (423)၊ ၶမယ (424)၊ တပ်ႉၽၢႆႇတေႃႉသူင်ႇ ႁူမ်ႈတင်း လိၼ်တပ်ႉမၢၼ်ႈ ပိဝ်ႇႁႃႇသိုၵ်းမၢႆ (1) ဢၼ်မီးတၢင်းၵႂၢင်ႈ 300 ဢေႇၵၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁၢင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇယဵပ်ႇမၢၵ်ႇၽႃႇ ၸွမ်းလႅၼ်တပ်ႉဝႆႉၵူႈတီႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵႅတ်ႇၶႄၽေးၶဵၼ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇယဵပ်ႇမၢၵ်ႇၽႃႇ ၸွမ်းလႅၼ်တပ်ႉမၢၼ်ႈၶဝ်လႄႈ တႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 3 June 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07:00 မူင်းၵႂႃႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း၊ တူဝ်သတ်းလဵင်ႉလူၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈၸမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႃးလႃး ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် တူဝ်သတ်းလဵင်ႉလူၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇယဵပ်ႇမၢၵ်ႇၽႃႇ ၸွမ်းလႅၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉသုမ်း သၢႆၸႂ်ပေႃးၼႆၸိုင် ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင် ဝႃႈၼႆ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇယဵပ်ႇမၢၵ်ႇၽႃႇၸွမ်းလိၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇၸူး ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ တႃႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ်လိူၼ် May 2021 ၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢိၵ်ႇပႃး ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်း ထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈတူၵ်းသုမ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း လၢႆလၢႆတီႈယဝ်ႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵႅတ်ႇၶႄလႆႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ လႄႈ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇလႆႈၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇမႅင်းဝႆႉၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇသဝ်း ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း