သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းတဵင်ယွၼ်းၵိၼ်ၵႆႇ သွင်ပူႇဢွၵ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းတဵင်ယွၼ်းၵိၼ်ၵႆႇၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းတဵင်ယွၼ်းၵိၼ်ၵႆႇ သွင်ပူႇဢွၵ်ႇ
“ႁၢင်ႈ − သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်တီႈၼိုင်ႈ”

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 March 2021  (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 66 ႁႅင်းသိုၵ်း မွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ ၵႂႃႇဢထမ်ႇမယွၼ်းၵိၼ်ၵႆႇ လုင်းတီႉ + ပႃႈယွၼ်း သွင်ပူႇဢွၵ်ႇ တႃႇ 5 တူဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ − ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢုပ်ႉမိူင်းမႃးၼႆႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈၵျၢမ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇဝႆႉၶႃႈ၊ ၽႂ်ႁိုဝ်တေႁတ်းၵႂႃႇဝႃႈသင်ႁင်းၶဝ် ၵွင်ႈၵေႃႈၶဝ်မီး၊ ပေႃးလၢတ်ႈဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူၶဝ်မႃးတႄႉ ၺႃးၶဝ်ပေႃႉမင်ၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ၊  ၶႃပူႇဢွၵ်ႇတႄႉၵူဝ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းလၢတ်ႈၼမ်သင် ၶိုၼ်းတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇၼွၼ်းတီႈၼွင်ၵေးသေ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈတပ်ႉၶဝ် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 25 March 2021 ၶႃႈ − လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းတဵင်ယွၼ်းၵိၼ်ၵႆႇ သွင်ပူႇဢွၵ်ႇ
“ႁၢင်ႈ − သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်တီႈၼိုင်ႈ”

တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်ၼႆႉ မီးဝႆႉငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် − ယလၶ သေ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း ယၢမ်းလဵဝ်ပဵၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၼၢႆႇၼၢႆႇဢူး ဢၼ်တိုၵ်ႉၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇတီႈၶူဝ်လမ် ၸမ်မွၵ်ႈ 2 လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းယၢမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ၶူဝ်းၶွင်ဢုၵ်ႉၸႃႇၵူၼ်းမိူင်း လၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်တွႆႇယႃႉလႅဝ် လၢၼ်ႉၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ/ႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဢဝ်လၢႆပႅတ်ႈၶူဝ်းၶွင်သုၼ်ႇတူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း