သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 September 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်​လႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉၵွႆၼိုင်ႈလင်​​သေ မီးၽူႈၸၢႆး​ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Irrawaddy ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆၸွမ်းၼင်ႇၽူႈမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈ ၼႂ်းၸုမ်း PDF ​ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ​တီႈသိုဝ်ၶၢဝ်ႇ The Irrawaddy ဝႃႈ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 19:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း မၢႆ (7) ယူႇၵွင်းလွႆၼႂ်းဝဵင်းသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၼႆႉ​ ယိုဝ်းမႃးၸဵမ်လႂ်ယဝ်ႉ ၵူၺ်း ဝၢႆး NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်း D-Day ယဝ်ႉ လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းတိူဝ်းလိူဝ်မႃး ဝႃႈၼႆ။ မၢၵ်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမႃးၼၼ်ႉ တူၵ်းသႂ်ႇလင်ႁိူၼ်းလီလီ၊ လင်ႁိူၼ်းမၢင်ႁိူၼ်း​ၵေႃႈ တိူဝ်ႉၺႃးမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ယွၼ်ႉၶဝ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း​လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃးၽူႈၸၢႆး​ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇလိူတ်ႈဢွၵ်ႇယၢင်တင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်း​ၵေႃႉဢၼ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉ​သေ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိူဝ်ႉ​လႄႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈ ၼႂ်းၸုမ်း PDF ​သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇၼႆႉ ​ပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႆႉဢဝ်ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်း​လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်​​ႁႄၵၼ်ဝႆႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo – News Light in Karenni