သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ၊ တၢႆ 1 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းယိၼ်းမႃႇပိၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ၊ တၢႆ 1 ၵေႃႉ တီႈဝၢၼ်ႈယႂႃႇတႃႇယႃႇ ၸႄႈဝဵင်းယိၼ်းမႃႇပိၼ်ႇ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 7 ၶူပ်ႇ တိုၵ်ႉလဵင်ႉယိူဝ်ႇမႃႉယူႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ တိူဝ်ႉမႅၼ်ႈၶူႈၼင် မၼ်းသေ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃႇယု 14 ပီႊၼၼ်ႉတႄႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၸပ်းမႅၼ်ႈႁူၺ်ႇ တႃမၼ်းလႄႈ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈသေ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ တိူဝ်ႉမႅၼ်ႈၼႃႈဢူၵ်းမၼ်းလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းယိၼ်းမႃႇပိၼ်ႇ ၼၼ်ႉသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇဢၼ် တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း(ဝဵင်းယိၼ်းမႃႇပိၼ်ႇ) လႄႈ BURMA REVOLUTION FORCE (Yinmarbin) ႁူမ်ႈၵၼ် ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း